Nazwa
Ujęcie w stałym obwodzie głosowania obywatela polskiego.
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (TE-I) dnia: 2023-09-20

Wyborcę, któremu przysługuje prawo wybierania, ujmuje się w spisie wyborców, sporządzanym w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania, w którym dana osoba ujęta jest z urzędu lub na wniosek.

W Centralnym Rejestrze Wyborców wyborcy zameldowani na pobyt stały na obszarze danej gminy są z urzędu ujmowani w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały.

W Centralnym Rejestrze Wyborców wyborcy:

 • stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały w tej gminie,
 • stale zamieszkali na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres zameldowania na pobyt stały w tej gminie,
 • nigdzie niezamieszkali, przebywający stale na obszarze gminy (z zastrzeżeniem, że wyborca ten w miejsce adresu stałego zamieszkania podaje adres, pod którym będzie możliwe skontaktowanie się z nim przez pracownika urzędu gminy),

są ujmowani w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu stałego zamieszkania, jeżeli złożą w tej sprawie wniosek do urzędu gminy właściwego dla miejsca zamieszkania.

Uwaga!
Wyborca ujęty w stałym obwodzie głosowania na swój wniosek, który zostanie następnie zameldowany na pobyt stały pod innym adresem, jest z urzędu ujmowany w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały.

W Centralnym Rejestrze Wyborców można być ujętym tylko w jednym stałym obwodzie głosowania.

Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania obywatela polskiego może zostać złożony na piśmie utrwalonym w postaci:

 • papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem; 
  Metryka Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania. [pdf - 280 KB]
 • elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.

Wnioski o ujęcie w stałym obwodzie głosowania obywatela polskiego mogą być składane przez cały rok w Wydziale Spraw Obywatelskich – pokój 162 w następujących godzinach:
poniedziałek, wtorek, środa od godz. 8:00 do 15:00
czwartek od godz. 8:00 do godz. 17:30
piątek od godz. 8:00 do godz. 12.30

Zgodnie z art. 20 § 2 Kodeksu wyborczego Prezydent Miasta Rybnika jest obowiązany przed wydaniem decyzji o ujęciu w stałym obwodzie głosowania sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek spełnia warunki stałego zamieszkania pod podanym adresem. Wobec powyższego do wniosku o ujęcie w stałym obwodzie głosowania należy dołączyć dokumenty potwierdzające fakt stałego zamieszkania pod adresem wskazanym we wniosku np.:

 • tytuł prawny do lokalu (akt notarialny, umowa najmu mieszkania);
 • oświadczenie właściciela lub najemcy mieszkania, w którym osoba wnosząca wniosek zamieszkuje, które potwierdza stałe zamieszkanie w lokalu;
 • umowy na dostarczanie mediów użytkowych do lokalu lub inne zawarte przez wyborcę ubiegającego się o ujęcie w stałym obwodzie głosowania, w których wskazano adres lokalu;
 • potwierdzenie rozliczenia podatku, w którym wyborca wskazał adres zamieszkania w Rybniku (tylko ta strona PIT, gdzie znajduje się adres zamieszkania);
 • inne dokumenty np. umowa o pracę lub zaświadczenie o zatrudnieniu itp.
Uwaga!
Złożenie wniosku o ujęcie w stałym obwodzie głosowania na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej nie zwalnia wnioskodawcy z obowiązku udokumentowania faktu stałego zamieszkania pod wskazanym adresem.

Wniosek jest zwolniony z opłat,
Informacji udziela  Wydział Spraw Obywatelskich: 32 43 92 162.