Nazwa
Pismo dotyczące aktu planowania przestrzennego.
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (TE-I) dnia: 2023-11-29
Organ właściwy do realizacji usługi
Prezydent Miasta Rybnika

Wymagane dokumenty
Metryka Pismo dotyczące aktu planowania przestrzennego [pdf - 151 KB]

Załączniki
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania składającego pismo lub pełnomocnictwo do doręczeń (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2111)) - jeżeli składający pismo działa przez pełnomocnika.
 • Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa - jeżeli obowiązek uiszczenia opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 • Określenie granic terenu w formie graficznej w przypadku wskazania terenu objętego pismem jako części działki ewidencyjnej lub działek ewidencyjnych (nieobowiązkowo).
Sposób dostarczenia dokumentów
Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
 1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym.
 2. Przesłać pocztą tradycyjną na adres:
  Urząd Miasta Rybnika
  ul. Bolesława Chrobrego 2
  44-200 Rybnik
 3. Złożyć bezpośrednio w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika w godzinach jego pracy.
 4. Złożyć do skrzynki podawczej (w zamkniętej kopercie) umiejscowionej przy wejściu do budynku Urzędu od strony ul. Miejskiej.
 5. Przesłać pocztą elektroniczną na adres: mpu@um.rybnik.pl.
Czas realizacji
Przy najbliższym opracowywaniu aktu planowania przestrzennego.

Opłaty
Wniosek jest wolny od opłat.
Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.
Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane przez:
 • małżonka, wstępnego, zstępnego lub rodzeństwo,
 • mocodawcę będącego podmiotem zwolnionym z opłaty skarbowej.
Opłaty można dokonać przelewem na konto bankowe lub w opłatomatach usytuowanych w budynkach Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2 oraz przy ul. Rzecznej 8.

Tryb odwoławczy
Tryb odwoławczy nie występuje.

Dodatkowe informacje
Informacji udziela
Miejska Pracownia Urbanistyczna
Urząd Miasta Rybnika
ul. Bolesława Chrobrego 2, parter, pokój 013
tel. 32 43 92 013, 32 43 92 043, mpu@um.rybnik.pl

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.