Nazwa
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Komórka prowadząca
Formularz
e-formularz
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (Ad-I) dnia: 2019-09-03

Kto może załatwić sprawę:
Wnioskodawca realizujący:

    • przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;
    • przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko nie wymienione w art. 75 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353).

Formularz wniosku:
Brak.

Wymagane dokumenty (załączniki):
1. w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 w/w ustawy - kartę informacyjną przedsięwzięcia;
2. w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - kartę informacyjną przedsięwzięcia;
3. poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
4. mapę w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidzianym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej;
5. wypis z rejestru gruntów lub inny dokument wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Opłaty:
Opłata skarbowa za wydanie decyzji wynosi 205 zł.
Opłata za dołączone pełnomocnictwo do reprezentowania strony wynosi 17 zł.
Opłatę skarbową w wymaganej wysokości należy uiścić w kasie Urzędu Miasta (I piętro, sala 151) lub bezpośrednio przelewem na rachunek bankowy nr: 53 1020 2528 0000 0702 0434 3489.

Termin załatwienia sprawy:
Do 1 miesiąca, jednak może być przedłużony gdyż sprawa wymaga uzgodnień.

Dodatkowe uzgodnienia z innymi wydziałami / instytucjami:
1. regionalny dyrektor ochrony środowiska,
2. państwowy powiatowy inspektor sanitarny.

Pokój w którym można uzyskać informacje:
parter, pokój 013

Telefon, e-mail:
32 439 20 33; ekologia@um.rybnik.pl

Podstawa prawna:
Art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018, pozycja 2081 ze zmianami).

Tryb odwołania:
Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rybnik w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uwagi:
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i kartę informacyjną przedsięwzięcia przedkłada się w trzech egzemplarzach, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.