Nazwa
Bank Zamiany Mieszkań
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (TE-I) dnia: 2024-02-01
Organ właściwy do realizacji usługi
Prezydent Miasta Rybnika

Wymagane dokumenty
Metryka Zgłoszenie lokalu do Banku Zamiany Mieszkań [pdf - 226 KB]


Sposób dostarczenia dokumentów

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Urzędu na jeden z poniższych sposobów:
 1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym.
 2. Przesłać pocztą tradycyjną na adres:
  Urząd Miasta Rybnika
  ul. Bolesława Chrobrego 2
  44 - 200 Rybnik
 3. Złożyć bezpośrednio w Wydziale Spraw Mieszkaniowych lub w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika w godzinach jego pracy.
 4. Złożyć do skrzynki podawczej (w zamkniętej kopercie) umiejscowionej przy wejściu do budynku Urzędu od strony ul. Miejskiej lub skrzynki podawczej umiejscowionej przy wejściu do budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Tadeusza Kościuszki 17.
Czas realizacji
Zgłoszenia publikowane będą w Banku Zamiany Mieszkań raz w miesiącu.

Opłaty

Zgłoszenie lokalu do Banku Zamiany Mieszkań jest wolne od opłat.

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie występuje.

Dodatkowe informacje

Bank Zamiany Mieszkań tworzony jest na podstawie zgłoszeń osób zainteresowanych zamianą zajmowanego lokalu. Celem Banku jest pomoc
w nawiązaniu kontaktu pomiędzy najemcami zamieszkującymi w lokalu mieszkalnym z zasobu jak również zamieszkującymi w lokalu mieszkalnym z innego zasobu znajdującego się na terenie Gminy chcącymi zamienić zajmowany lokal na inny lokal mieszkalny.
Warunkiem umieszczenia lokalu do zamiany w Banku jest:
 •  zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu Banku,
 • złożenie wypełnionego zgłoszenia lokalu do zamiany,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu, przekazywanie danych w postaci numeru telefonu osobom zainteresowanym zamianą lokalu i zgłoszonych w Banku,
 • wyrażenie zgody na publikację zgłoszenia w Internecie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu jak również na tablicy ogłoszeń przy ul. Bolesława Chrobrego 2 oraz przy ul. Tadeusza Kościuszki 17 w Rybniku (budynek Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej).
Złożenie zgłoszenia nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o zamianę lokalu
z kontrahentem. Realizacja wniosków o zamianę lokalu z kontrahentem przez Urząd następuje tylko w przypadku zamian, w których co najmniej jeden lokal mieszkalny znajduje się w zasobie.
W przypadku znalezienia kontrahenta do zamiany każda ze stron zobowiązana jest do złożenia stosownego wniosku o zamianę lokalu z kontrahentem wraz ze zgodą dysponenta/właściciela lokalu na dokonanie zamiany.

Szczegółowych informacji udziela:

Wydział Spraw Mieszkaniowych
ul. Tadeusza Kościuszki 17, parter, pokój 18 i 19
telefon: 32 43 92 246, 32 43 92 247, 32 43 92 248, mieszkaniowy@um.rybnik.pl
Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
 2. Uchwała Rady Miasta Rybnika Nr 263/XVI/2019 z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rybnik.