Nazwa
Wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
Komórka prowadząca
Formularz
e-formularz
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (Ad-I) dnia: 2019-09-05

Kto może załatwić sprawę:
Każda osoba fizyczna i prawna posiadająca instalację i wytwarzająca odpady niebezpieczne w ilości powyżej 1 Mg rocznie lub powyżej 5000 Mg rocznie odpadów innych niż niebezpieczne.

Formularz wniosku:
Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów należy sporządzić własnoręcznie na podstawie art. 184 ust. 2, 2a i 2b Prawa ochrony środowiska. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta.

Wymagane dokumenty (załączniki):
Do wniosku należy dołączyć dokumenty wymienione w art. 184 ust. 4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

Opłaty:
Opłata za dołączone pełnomocnictwo do reprezentowania strony wynosi 17 zł. Opłata za wydanie decyzji wynosi: 2011 zł (kwit kasowy) - w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub 506 zł (kwit kasowy) dla prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorców oraz pozostałych. Opłatę skarbową w wymaganej wysokości należy uiścić w kasie Urzędu Miasta (I piętro, sala 151) lub bezpośrednio przelewem na rachunek bankowy nr: 53 1020 2528 0000 0702 0434 3489. Potwierdzenie wniesienia opłaty należy dołączyć do wniosku, który składa się w kancelarii Urzędu Miasta.

Termin załatwienia sprawy:
Do 1 miesiąca, z możliwością wydłużenia gdy sprawa wymaga kontroli/uzgodnień.

Dodatkowe uzgodnienia z innymi wydziałami / instytucjami:
Brak.

Pokój w którym można uzyskać informacje:
parter, pokój 004, ul. Rzeczna 8.

Telefon, e-mail:
32 439 20 46; gospkom@um.rybnik.pl

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2018, pozycja 799 ze zmianami).

Tryb odwołania:
Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rybnika, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Uwagi:
Brak.