Nazwa
Wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (TE-I) dnia: 2022-12-19
Organ właściwy do realizacji usługi
Prezydent Miasta Rybnika.

Wymagane dokumenty
Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów sporządzony własnoręcznie.

Załączniki:
Do wniosku należy dołączyć dokumenty wymienione w art. 184 ust. 4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

Sposób dostarczenia dokumentów
Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
 1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym.
 2. Przesłać pocztą tradycyjną na adres:
  Urząd Miasta Rybnika
  ul. Bolesława Chrobrego 2
  44-200 Rybnik
 3. Złożyć bezpośrednio w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika w godzinach jego pracy.
 4. Złożyć do skrzynki podawczej (w zamkniętej kopercie) umiejscowionej przy wejściu do budynku Urzędu od strony ul. Miejskiej.
Czas realizacji
Do 1 miesiąca, z możliwością wydłużenia gdy sprawa wymaga kontroli/uzgodnień, bądź gdy jest szczególnie skomplikowana.

Opłaty
 1. Opłata za wydanie decyzji wynosi: 2011 zł - w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub 506 zł dla prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorców oraz pozostałych.
 2. Opłata za dołączone pełnomocnictwo do reprezentowania strony wynosi 17 zł.
Opłaty można dokonać przelewem na rachunek bankowy nr: 53 1020 2528 0000 0702 0434 3489.

Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rybnika, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje
Informacji udziela
Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej
Referat Ekologii
ul. Bolesława Chrobrego 2, parter, pokój 060
tel. 32 43 92 060, czgm1@um.rybnik.pl

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.