Nazwa
Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (TE-I) dnia: 2023-11-03
Organ właściwy do realizacji usługi
Prezydent Miasta Rybnika.

Wymagane dokumenty
 1. Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę złożony na formularzu określonym rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzorów formularzy wniosków o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych oraz praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu.
  Do wniosku należy załączyć:
  1. oświadczenie o:
   1. przejęciu warunków zawartych w decyzji o pozwoleniu na budowę,
   2. posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
  2. zgodę dotychczasowego inwestora, na rzecz którego decyzja została wydana.
 2. Zgoda dotychczasowego inwestora, na rzecz którego decyzja została wydana, nie jest wymagana, jeżeli własność nieruchomości lub uprawnienia wynikające z użytkowania wieczystego dotyczącego nieruchomości, objęte decyzją o pozwoleniu na budowę po wydaniu tego pozwolenia, przeszły z dotychczasowego inwestora na nowego inwestora wnioskującego o przeniesienie pozwolenia na budowę. W takim wypadku wystarczy załączyć akt notarialny przeniesienia własności nieruchomości.
 3. W przypadku, gdy budowa została już rozpoczęta i minęły ponad 3 lata od wydania decyzji o pozwoleniu na budowę należy przedstawić do wglądu dziennik budowy.
 4. W przypadku ustanowienia pełnomocnika do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.
Metryka 1 Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę PB9 [pdf - 264 KB]
2 Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane PB5 [pdf - 237 KB]
3 Informacja uzupełniająca do wniosku [pdf - 450 KB]
4 Zgoda dotychczasowego inwestora na przeniesienie pozwolenia na budowę [pdf - 20 KB]
5 Uzupełnienie dokumentacji na podstawie postanowienia lub wezwania [pdf - 73 KB]
6 Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji [pdf - 98 KB]

Sposób dostarczenia dokumentów
Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę składa się w:
 1. postaci papierowej albo
 2. formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem adresu elektronicznego https://e-budownictwo.gunb.gov.pl.
Wniosek można złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Rybnika lub przesłać pocztą tradycyjną na adres:
Urząd Miasta Rybnika
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-200 Rybnik

Czas realizacji
Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy.

Opłaty
 1. Opłata skarbowa za przeniesienie pozwolenia na budowę wynosi 90 zł.
  Z opłaty zwolnione jest przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę dotyczące budownictwa mieszkaniowego, a także wnioski składane przez jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego.
 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury wynosi 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.
  Opłacie nie podlega pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.
Opłat można dokonać przelewem na rachunek bankowy lub w opłatomatach znajdujących się w budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2.

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Wojewody w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał.

Dodatkowe informacje
Informacji udziela Wydział Architektury
ul. Bolesława Chrobrego 2, parter, pokój 008/009
tel. 32 43 92 082, architektura@um.rybnik.pl

Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.