Nazwa
Zatwierdzenie projektów robót geologicznych
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (TE-I) dnia: 2022-12-19
Organ właściwy do realizacji usługi
Prezydent Miasta Rybnika.

Wymagane dokumenty
Wniosek o zatwierdzenie projektu robót geologicznych.

Załączniki:
 1. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty skarbowej.
 2. Projekt robót geologicznych - 2 egzemplarze (oryginał).
 3. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.
Sposób dostarczenia dokumentów
Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
 1. Przesłać pocztą tradycyjną na adres:
  Urząd Miasta Rybnika
  ul. Bolesława Chrobrego 2
  44-200 Rybnik
 2. Złożyć bezpośrednio w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika w godzinach jego pracy.
 3. Złożyć do skrzynki podawczej (w zamkniętej kopercie) umiejscowionej przy wejściu do budynku Urzędu od strony ul. Miejskiej.
Czas realizacji
Do 1 miesiąca. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

Opłaty
 1. Opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej: 10 zł.
 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.
  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
Opłaty można dokonać przelewem na rachunek bankowy nr: 53 1020 2528 0000 0702 0434 3489.

Tryb odwoławczy
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Dodatkowe informacje
Informacji udziela
Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej
Geolog Powiatowy
ul. Bolesława Chrobrego 2, parter, pokój 053
tel. 32 43 92 053, czgm4@um.rybnik.pl

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze.