Nazwa
Wydawanie zezwoleń na korzystanie z dróg w sposób szczególny/na odbycie imprezy w drogach publicznych
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (TE-I) dnia: 2023-01-19
Organ właściwy
Prezydent Miasta Rybnika.

Wymagane dokumenty
Wypełniony formularz wniosku o wydanie zezwolenia na korzystanie z dróg w sposób szczególny wraz z załącznikami.
Metryka Wydanie zezwolenia na korzystanie z dróg w sposób szczególny [pdf - 21 KB]

Załączniki:
 1. Szczegółowy regulamin imprezy, określający w szczególności zasady zachowania uczestników imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 2. Wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i zabezpieczenie imprezy na terenie poszczególnych województw oraz w miejscach rozpoczęcia i zakończenia każdego odcinka , a także w miejscach wymagających szczególnego zabezpieczenia.
 3. Program imprezy ze szczegółowym opisem trasy i podaniem odległości między poszczególnymi jej odcinkami oraz określony w minutach i kilometrach program przejazdu lub przejścia uczestników przez poszczególne miejscowości i granice województw.
 4. Plan zabezpieczenia trasy lub miejsca określony w art. 65a ust.3 pkt 3. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym.
 5. Zobowiązanie organizatora do przywrócenia do poprzedniego stanu pasa drogowego na trasie przejazdu, przejścia lub miejsca pobytu uczestników imprezy, a w przypadku uszkodzenia pasa drogowego lub urządzeń drogowych będących następstwem imprezy - do ich bezzwłocznego naprawienia lub pokrycia kosztów tych napraw.
 6. Pisemną zgodę właściciela lasu na przeprowadzenie imprezy w razie przeprowadzenia jej na terenach leśnych.
Sposób dostarczenia dokumentów
Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
 1. Przesłać pocztą tradycyjną na adres:
  Urząd Miasta Rybnika
  Wydział Dróg
  ul. Rzeczna 8
  44-200 Rybnik
 2. Złożyć bezpośrednio w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika w godzinach jego pracy.
 3. Złożyć do skrzynki podawczej (w zamkniętej kopercie) umiejscowionej przy wejściu do budynku Urzędu od strony ul. Miejskiej.
Czas realizacji
Do 1 miesiąca. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

Opłaty
Opłata za wydanie decyzji: 48 zł.

Opłaty można dokonać przelewem na konto bankowe lub w opłatomatach usytuowanych w budynkach Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2 oraz przy ul. Rzecznej 8.

Tryb odwoławczy
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Dodatkowe informacje
Informacji udziela Wydział Dróg
ul. Rzeczna 8, I piętro, pokój 104
tel. 32 43 92 220, drogi@um.rybnik.pl

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.