Nazwa
Wyrejestrowanie pojazdu
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (TE-I) dnia: 2022-09-15
Organ właściwy do realizacji usługi
Prezydent Miasta Rybnika.

Wymagane dokumenty
Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu.
Metryka Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu [pdf - 268 KB]

Załączniki:
 1. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty skarbowej.
 2. Dowód własności pojazdu (w przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba inna niż wymieniona w dowodzie rejestracyjnym) - oryginał do wglądu.
 3. W przypadku demontażu pojazdu:
  1. Zaświadczenie o demontażu pojazdu, wystawione przez przedsiębiorcę prowadzącego stację demontażu lub prowadzącego punkt zbierania pojazdów.
  2. Dowód rejestracyjny lub decyzja o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.
  3. Tablice rejestracyjne.
 4. W przypadku kradzieży pojazdu:
  1. Oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 233 Kodeksu karnego), że pojazd został skradziony.
  2. Zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu lub postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu wystawione przez właściwy organ.
  3. Dowód rejestracyjny.
 5. W przypadku wywozu pojazdu za granicę:
  1. Dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicę ze stosownym oświadczeniem lub kopia dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu za granicą.
 6. W przypadku kasacji pojazdu za granicą:
  1. Dokument potwierdzający zniszczenie (kasację) pojazdu za granicą wraz z przysięgłym tłumaczeniem.
  2. Dowód rejestracyjny.
  3. Karta pojazdu - jeżeli była wydana.
  4. Tablice rejestracyjne.
 7. W przypadku trwałej i zupełnej utraty pojazdu:
  1. Dokument potwierdzający trwałą i zupełną utratę pojazdu (oświadczenie).
  2. Dowód rejestracyjny.
  3. Karta pojazdu - jeżeli była wydana.
  4. Tablice rejestracyjne.
  5. Dokument potwierdzający wniesienie opłaty na rzecz gminy/miasta.
 8. Pojazd wycofany z obrotu:
  1. Wniosek właściciela.
  2. Decyzja podmiotu wprowadzającego pojazd o wycofaniu z obrotu lub decyzja właściwego organu o wycofaniu pojazdu z obrotu.
  3. Dowód rejestracyjny.
  4. Karta pojazdu jeśli była wydana.
  5. Tablice rejestracyjne.
 9. Dokument określający tożsamość właściciela:
  1. Osoba fizyczna: dowód osobisty.
  2. Osoby prawne: dokumenty upoważniające do reprezentowania podmiotu wraz z dowodem osobistym.
  3. Osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki cywilne:
   1. Dokument tożsamości - dla każdej osoby fizycznej, na którą jest zarejestrowany pojazd lub upoważnienia w razie ich nieobecności.
   2. Umowa spółki zarejestrowana w Urzędzie Skarbowym - w przypadku spółki cywilnej.
 10. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.
Sposób dostarczenia dokumentów
Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
 1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym.
 2. Przesłać pocztą tradycyjną na adres:
  Urząd Miasta Rybnika
  ul. Bolesława Chrobrego 2
  44-200 Rybnik
 3. Złożyć bezpośrednio w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika w godzinach jego pracy.
 4. Złożyć do skrzynki podawczej (w zamkniętej kopercie) umiejscowionej przy wejściu do budynku Urzędu od strony ul. Miejskiej.
Sprawę można też załatwić przez pełnomocnika.

Czas realizacji
Niezwłocznie po złożeniu kompletnego wniosku (w przypadku wyrejestrowania pojazdu drogą elektroniczną po dostarczeniu oryginałów dokumentów) wydawana jest decyzja administracyjna o wyrejestrowaniu pojazdu bądź decyzja o odmowie wyrejestrowania pojazdu.

Opłaty
 1. Opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej o wyrejestrowaniu pojazdu – 10 zł.
  Z opłaty skarbowej za wydanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu zwolniony jest wnioskodawca dokonujący wyrejestrowania z powodu trwałej i zupełnej utraty pojazdu.
 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.
  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
Opłaty można dokonać przelewem na konto bankowe lub w opłatomatach usytuowanych w budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2.

Tryb odwoławczy
Za pośrednictwem organu administracji publicznej, który wydał decyzję, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje
Informacji udziela Wydział Komunikacji
ul. Bolesława Chrobrego 2, parter, pokój 062
tel. 32 43 92 062, komunikacja@um.rybnik.pl

Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021, poz. 450).
 2. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 854).
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2355).
 4. Instrukcja w sprawie rejestracji pojazdu stanowiąca załącznik nr 1 do rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2130).
 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości opłaty będącej warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności (Dz. U. Nr 44, poz.419, ze zm.).