Nazwa
Pozwolenie na sprowadzenie zwłok i szczątków z zagranicy
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (TE-I) dnia: 2023-01-12
Organ właściwy do realizacji usługi
Prezydent Miasta Rybnika.

Wymagane dokumenty
Wypełniony formularz wniosku o pozwolenie na sprowadzenie zwłok, urny z prochami lub szczątków z zagranicy.
Metryka Formularz pozwolenia na sprowadzenie zwłok [pdf - 197 KB]

Załączniki:
 1. Akt zgonu lub inny dokument urzędowy stwierdzający zgon w oryginale, przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski.
 2. W przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu lub innym dokumencie urzędowym stwierdzającym zgon, do wniosku dołącza się dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu chorób zakaźnych.
  Dokument powinien być przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski.
 3. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.
Sposób dostarczenia dokumentów
Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
 1. Złożyć bezpośrednio w Urzędzie Stanu Cywilnego w godzinach jego pracy.
 2. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym.
 3. Przesłać pocztą tradycyjną na adres:
  Urząd Stanu Cywilnego
  ul. Rynek 18
  44-200 Rybnik
 4. Złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika w godzinach jego pracy.

Czas realizacji
Niezwłocznie, nie później niż 3 dni od dnia złożenia wniosku.

Opłaty

 1. Pozwolenie na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy jest wolne od opłat.
 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.
  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Opłaty można dokonać przelewem na rachunek bankowy nr: 53 1020 2528 0000 0702 0434 3489 lub w opłatomatach usytuowanych w budynkach Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2, ul. Rynek 18 oraz przy ul. Rzecznej 8.

Tryb odwoławczy
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Dodatkowe informacje
Informacji udziela Urząd Stanu Cywilnego
ul. Rynek 18, parter, pokój nr 5
tel. 32 42 23 210, usc@um.rybnik.pl

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich.
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby.
Obowiązek informacyjny.