Nazwa
Zmiana lub wydanie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (TE-I) dnia: 2024-03-12
Organ właściwy do realizacji usługi
Prezydent Miasta Rybnika.

Wymagane dokumenty
Wypełniony formularz wniosku o wydanie lub wymianę karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego.
Metryka 1 Wniosek w sprawie wydania karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego [pdf - 98 KB]
2 Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na wydanie karty wędkarskiej [pdf - 55 KB]
3 Oświadczenie o utracie karty wędkarskiej [pdf - 51 KB]


Pamiętaj! Kartę wędkarską wydaje się osobie, która ukończyła 14 lat. Karty wędkarskie dla osób małoletnich wydaje się za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów (podpis opiekuna prawnego powinien widnieć na wniosku).

Załączniki:
 1. Zaświadczenie o złożeniu egzaminu ze znajomości zasad i warunków ochrony i połowu ryb przed komisją egzaminacyjną.
 2. Aktualne zdjęcie podpisane na odwrocie.
 3. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty za wydanie karty wędkarskiej/łowiectwa podwodnego.
 4. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.
 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody rodzica lub opiekuna prawnego. 
Sposób dostarczenia dokumentów
Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
 1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym.
 2. Przesłać pocztą tradycyjną na adres:
  Urząd Miasta Rybnika
  ul. Bolesława Chrobrego 2
  44-200 Rybnik
 3. Złożyć bezpośrednio w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika w godzinach jego pracy.
 4. Złożyć do skrzynki podawczej (w zamkniętej kopercie) umiejscowionej przy wejściu do budynku Urzędu od strony ul. Miejskiej.
Czas realizacji
Do 30 dni.

Opłaty
 1. Kwota opłaty za wydanie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego: 10 zł.
 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Opłaty można dokonać przelewem na konto bankowe lub w opłatomatach usytuowanych w budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2.

Tryb odwoławczy
Tryb odwoławczy nie występuje.

Dodatkowe informacje
Informacji udziela
Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej
Referat Gospodarki Wodno-Ściekowej
ul. Rzeczna 8, parter, pokój 6A
tel. 32 43 92 167, czgm6@um.rybnik.pl

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.
 2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 12 lipca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków ochrony i połowu ryb w powierzchniowych wodach śródlądowych.
Obowiązek informacyjny.