Nazwa
Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (TE-I) dnia: 2023-11-03
Organ właściwy do realizacji usługi
Prezydent Miasta Rybnika.

Wymagane dokumenty
 1. Wniosek o pozwolenie na budowę złożony na formularzu określonym rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowę.
  Do wniosku o pozwolenie na budowę należy załączyć:
  1. po trzy egzemplarze: projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów;
  2. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
  3. decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
  4. pozwolenia na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich, układanie i utrzymywanie kabli lub rurociągów na obszarach morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego oraz układanie i utrzymywanie kabli lub rurociągów w wyłącznej strefie ekonomicznej, jeżeli są one wymagane;
  5. w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych, postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej, projektowanych rozwiązań w zakresie:
   1. linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,
   2. przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, portów morskich i przystani morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego;
  6. w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej:
   1. wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
   2. uzasadnienie zarządcy drogi;
  7. umowę urbanistyczną, jeżeli jej zawarcie jest wymagane zgodnie z miejscowym planem rewitalizacji;
  8. w przypadku instalacji radiokomunikacyjnych – oświadczenie projektanta, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności, że instalacja radiokomunikacyjna nie spełnia warunków;
  9. oświadczenie projektanta dotyczące możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, o treści: „Jestem świadomy(-ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
 2. Do projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego dołącza się:
  1. kopię decyzji o nadaniu projektantowi lub projektantowi sprawdzającemu, jeżeli jest wymagany, uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sporządzającego projekt
  2. kopię zaświadczenia o wpisaniu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego aktualnego na dzień:
   1. opracowania projektu – w przypadku projektanta,
   2. sprawdzenia projektu – w przypadku projektanta sprawdzającego;
  3. oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
 3. Jeśli planowane roboty prowadzone będą przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków to należy złożyć odpowiednio:
  1. pozwolenie na wykonywanie robót budowlanych przy zabytku;
  2. pozwolenie na wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku.
 4. W przypadku budowy gazociągu przesyłowego, gazociągu o zasięgu krajowym lub gazociągu budowanego na podstawie umowy międzynarodowej, należy dołączyć zgodę ministra właściwego do spraw energii. Minister ma 60 dni na wyrażenie zgody – licząc od dnia złożenia wniosku. Jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uznaje się, że wyraził zgodę na budowę.
 5. W zależności od rodzaju oraz miejsca inwestycji mogą być potrzebne pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów. Regulują to przepisy szczegółowe.
 6. W przypadku ustanowienia pełnomocnika do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.
Metryka 1 Wniosek o pozwolenie na budowę PB1 [pdf - 283 KB]
2 Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane PB5 [pdf - 237 KB]
3 Informacja uzupełniająca do wniosku [pdf - 450 KB]
4 Uzupełnienie dokumentacji na podstawie postanowienia lub wezwania [pdf - 73 KB]
5 Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji [pdf - 98 KB]

Sposób dostarczenia dokumentów
Wniosek o pozwolenie na budowę składa się w:
 1. postaci papierowej albo
 2. formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem adresu elektronicznego https://e-budownictwo.gunb.gov.pl.
Wniosek można złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Rybnika lub przesłać pocztą tradycyjną na adres:
Urząd Miasta Rybnika
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-200 Rybnik

Czas realizacji
Sprawa zostanie załatwiona najpóźniej w ciągu 65 dni.
Do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.

Opłaty
 1. Wysokość opłaty skarbowej zależy od rodzaju inwestycji, na którą ma być wydana decyzja o pozwoleniu na budowę i wynosi dla:
  1. budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna – 1 zł za każdy m² powierzchni użytkowej – jednak nie więcej niż 539 zł;
  2. budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym – 14 zł;
  3. innego budynku – 48 zł;
  4. studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków – 20 zł;
  5. budowli związanych z produkcją rolną – 112 zł;
  6. sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi o długości powyżej 1 km – 2143 zł;
  7. sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg o długości do 1 km – 105 zł;
  8. innych budowli – 155 zł;
  9. urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym – 91 zł.
 2. W przypadku wydawania pozwolenia na budowę obejmującą więcej niż jeden obiekt budowlany, opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie.
 3. W przypadku wydawania pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie bierze się pod uwagę powierzchni mieszkalnej tego budynku. Jeżeli wniosek o wydanie pozwolenia na budowę dotyczy przebudowy lub remontu obiektu budowlanego, to opłata skarbowa wynosi 50% opłat określonych powyżej.
 4. Opłaty skarbowej nie uiszcza się za wydanie decyzji dotyczącej:
  1. pozwolenia na budowę budynków mieszkalnych (w przypadku budowy budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu wysokości opłaty nie uwzględnia się powierzchni części mieszkalnej w tym budynku);
  2. pozwolenia na budowę lub remont obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych;
  3. pozwolenia na budowę budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne;
  4. pozwolenia na remont obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków.
 5. Opłaty skarbowej nie płacą też jednostki budżetowe i samorządowe oraz organizacje pożytku publicznego.
 6. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury wynosi 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.
  Opłacie nie podlega pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.
Opłat można dokonać przelewem na rachunek bankowy lub w opłatomatach znajdujących się w budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2.

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Wojewody w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał.

Dodatkowe informacje
Informacji udziela Wydział Architektury
ul. Bolesława Chrobrego 2, parter, pokój 008/009
tel. 32 43 92 082, architektura@um.rybnik.pl

Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.