Nazwa
Zezwolenia na zakładanie, przeprowadzanie i wykonywanie na nieruchomościach urządzeń technicznych.
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (Ad-I) dnia: 2020-09-23

Kto może załatwić sprawę:
Inwestor lub pełnomocnik.

Formularz wniosku:
Wniosek w postaci elektronicznej:
Formularz wniosku można pobrać ze strony internetowej wydziału (strona internetowa wydziału)
lub pobrać stąd:

Metryka Zezwolenia na zakładanie, przeprowadzanie i wykonywanie na nieruchomościach urządzeń technicznych. [pdf - 43 KB]


Wypełniony wniosek, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy przesłać pocztą elektroniczną na adres geodezja@um.rybnik.pl
Wniosek w postaci papierowej:
Formularz wniosku można otrzymać w Wydziale Geodezji i Kartografii (III piętro, pokój 352).
Wypełniony wniosek, opatrzony własnoręcznym podpisem Wnioskodawcy, należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta lub wysłać pocztą tradycyjną na adres: Prezydent Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik.

Wymagane dokumenty (załączniki):
1. Minimum dwa egzemplarze mapy do celów projektowych (może być kopia) z naniesioną inwestycją. Mapy powinny być podpisane przez Inwestora lub Projektanta.
2. W przypadku pełnomocnika – oryginał lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej winno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Opłaty:
Brak.

Termin załatwienia sprawy:
Termin uzależniony od czasu uzyskana niezbędnych opinii ( np. Wydziału Dróg, Wydziału Mienia, Zarządu Zieleni Miejskiej).

Dodatkowe uzgodnienia z innymi wydziałami/instytucjami:
W razie konieczności przeprowadzane są uzgodnienia z innymi jednostkami np. Wydziałem Dróg, Wydziałem Mienia, Zarządem Zieleni Miejskiej).

Pokój w którym można uzyskać informacje:
III piętro, pokój 352

Telefon, e-mail:
32 439 23 52; geodezja@um.rybnik.pl

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 2020 r. poz.713 j.t. ze zm.)
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 j.t. ze zm.)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 j.t. ze zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 j.t. ze zm.)
Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2020.1173 j.t.)

Tryb odwołania:
Brak.

Uwagi:
Wniosek składa się dla nieruchomości będących własnością Gminy Miasta Rybnika, Skarbu Państwa lub terenu będącego w zarządzie/administrowaniu Prezydenta Miasta Rybnika.
We wniosku należy wskazać wszystkie numery działek i ich właścicieli, przez które planowane jest prowadzenie inwestycji.