Nazwa
Zgoda na czasowe lub stałe zajęcie gruntów Gminy Miasta Rybnik i Skarbu Państwa.
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (Ad-I) dnia: 2015-08-19

Kto może załatwić sprawę:

Inwestor lub pełnomocnik.

Formularz wniosku:

Wniosek należy sporządzić własnoręcznie i określić w nim:
   1. dane podmiotu występującego o zgodę: adres siedziby, numer telefonu,
   2. przedmiot wniosku – określenie gruntów poprzez podanie numeru działki i nazwy obrębu ewidencyjnego,
   3. rodzaj inwestycji.
Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta.

Wymagane dokumenty (załączniki):

1. 2 egz. mapy z projektem (opatrzonej podpisem i pieczęcią projektanta lub inwestora),
2. 1 egz. mapy w skali 1:5000,
3. aktualna informacja  z bazy danych ewidencji gruntów i budynków o właścicielu gruntów,
4. jeżeli wniosek składany jest w imieniu inwestora - upoważnienie wraz z opłatą skarbową.

Opłaty:

Brak.

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki.

Dodatkowe uzgodnienia z innymi wydziałami/instytucjami:

W razie konieczności Wydział Geodezji i Kartografii przeprowadza uzgodnienia z innymi wydziałami.

Pokój w którym można uzyskać informacje:

III piętro, pokój 352

Telefon, e-mail:

32 439 23 52; geodezja@um.rybnik.pl

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 tekst jednolity ustawy ze zmianami),
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782 tekst jednolity ze zmianami),
3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 tekst jednolity ustawy ze zmianami).

Tryb odwołania:

Brak.

Uwagi:

Brak.