Nazwa
Aktualizacja informacji zawartych w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (Ad-I) dnia: 2020-09-23

Kto może załatwić sprawę:

Właściciel, użytkownik wieczysty lub ich pełnomocnicy.

Formularz wniosku:

Formularz wniosku można pobrać ze strony internetowej wydziału (wniosek na stronie wydziału) lub pobrać stąd:

Metryka Aktualizacja informacji zawartych w bazie danych ewidencji gruntów i budynków [pdf - 18 KB]


Wypełniony wniosek, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: geodezja@um.rybnik.pl

Wniosek w postaci papierowej:
Formularz wniosku można otrzymać w Kancelarii Urzędu Miasta (parter, przy wejściu) oraz w Wydziale Geodezji i Kartografii (III piętro, pokój 354).

Wypełniony wniosek, opatrzony własnoręcznym podpisem Wnioskodawcy, należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta lub wysłać pocztą tradycyjną na adres: Prezydent Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik.
 
Wymagane dokumenty (załączniki):

W przypadku pełnomocnika – oryginał lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej winno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Opłaty:

Nie dotyczy.

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki.

 

Dodatkowe uzgodnienia z innymi wydziałami/instytucjami:

Brak.

 

Pokój w którym można uzyskać informacje:

III piętro, pokój 354

 

Telefon, e-mail:

32 439 23 84; geodezja@um.rybnik.pl

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 j.t. ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2019 r. poz. 393 j.t.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 j.t. ze zm.)
Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2020.1173 j.t.)


Tryb odwołania:

Brak

Uwagi:

Brak.