Nazwa
Rozpatrywanie projektów stałych i czasowych organizacji ruchu
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (TE-I) dnia: 2023-01-19
Organ właściwy
Prezydent Miasta Rybnika.

Wymagane dokumenty
Wypełniony formularz wniosku o zatwierdzenie projektu organizacji ruchu wraz z załącznikami.
Metryka Rozpatrywanie projektów stałych i czasowych organizacji ruchu [pdf - 19 KB]

Załączniki:
 1. Dwa egzemplarze projektu organizacji ruchu zawierającego:
  1. plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy;
  2. plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 zawierający: lokalizację istniejących , projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, dla projektów zmian stałej organizacji ruchu dopuszcza się zaznaczenie lokalizacji tylko znaków i urządzeń nowej organizacji ruchu, parametry geometrii drogi;
  3. program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi - w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną;
  4. zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji w przypadku projektu zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inne zmienne elementów mające wpływ na ruch drogowy;
  5. opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym - opis występujących zagrożeń lub utrudnień , przy robotach prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót;
  6. przewidziany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu lub przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu - w przypadku projektu dotyczącego wykonywania robót na drodze;
  7. nazwisko i podpis projektanta.
 2. Opinia Komendanta Miejskiego Policji - nie jest wymagana w przypadku projektu organizacji ruchu obejmującego wyłącznie drogi gminne.
 3. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.
Sposób dostarczenia dokumentów
Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
 1. Przesłać pocztą tradycyjną na adres:
  Urząd Miasta Rybnika
  Wydział Dróg
  ul. Rzeczna 8
  44-200 Rybnik
 2. Złożyć bezpośrednio w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika w godzinach jego pracy.
Czas realizacji
Do 30 dni. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 60 dni.

Opłaty
 1. Wniosek jest wolny od opłat.
 2. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury lub jego odpisu, wypisu, albo kopii - 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
Opłaty można dokonać przelewem na konto bankowe lub w opłatomatach usytuowanych w budynkach Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2 oraz przy ul. Rzecznej 8.

Tryb odwoławczy
Tryb odwoławczy nie występuje.

Dodatkowe informacje
Informacji udziela Wydział Dróg
ul. Rzeczna 8, I piętro, pokój 104
tel. 32 43 92 220, drogi@um.rybnik.pl

Podstawa prawna
 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. 
 2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.