Nazwa
Wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Gremlik Sebastian (SKZ-II) dnia: 2022-01-05
Organ właściwy do realizacji usługi
Prezydent Miasta Rybnika.

Wymagane dokumenty
 1. Do zgłoszenia na egzamin na podstawie wniosku starosty do przewodniczącego komisji egzaminacyjnej o wyznaczenie terminu egzaminu:
  1. Wypełniony formularz wniosku o wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy.
   Metryka Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy [pdf - 22 KB]
  2. Oryginał prawa jazdy (do wglądu), kserokopia do dokumentacji - zaświadczenie potwierdzające spełnianie warunku określonego w art. 33 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341 ze zm.).
  3. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora, wydanych przez lekarza posiadającego uprawnienia do wykonywania badań profilaktycznych oraz przez lekarza posiadającego uprawnienia do przeprowadzania badan lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami (oryginał).
  4. Orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora(oryginał).
  5. Zaświadczenie o ukończeniu z wynikiem pozytywnym kursu dla kandydatów na instruktorów (oryginał).
  6. Zaświadczenie o niekaralności (oryginał).
  7. Wyraźna fotografia o wymiarach (3,5 cm x 4,5 cm).
  8. Pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.
  9. Dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach - inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości przy bezpośrednim kontakcie z urzędem (do wglądu).
 2. Do wpisania do ewidencji instruktorów nauki jazdy i wydania legitymacji:
  1. Dokument potwierdzający złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu sprawdzającego kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę (oryginał).
  2. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty (oryginał).
Sposób dostarczenia dokumentów
Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
 1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym.
 2. Przesłać pocztą tradycyjną na adres:
  Urząd Miasta Rybnika
  ul. Bolesława Chrobrego 2
  44-200 Rybnik
 3. Złożyć bezpośrednio w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika w godzinach jego pracy.
 4. Złożyć do skrzynki podawczej (w zamkniętej kopercie) umiejscowionej przy wejściu do budynku Urzędu od strony ul. Miejskiej.
Czas realizacji
Do 1 miesiąca. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

Opłaty
 1. Opłata za wpis do ewidencji instruktorów: 50 zł.
 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.
  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

  Opłaty można dokonać przelewem na konto bankowe lub w opłatomatach usytuowanych w budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2.

 3. Opłata za egzamin w zakresie prawa jazdy kategorii:
  1. A - teoretyczny 120 zł, praktyczny 260 zł.
  2. B - teoretyczny 120 zł, praktyczny 275 zł.
  3. C lub D - teoretyczny 120 zł, praktyczny 390 zł.
  4. B+E, C+E lub D+E – teoretyczny 120 zł, praktyczny 390 zł.
Opłatę za egzamin należy uiścić na konto bankowe Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Tryb odwoławczy
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Dodatkowe informacje
Informacji udziela Wydział Komunikacji
ul. Bolesława Chrobrego 2, II piętro, pokój 254
tel. 32 43 92 254, komunikacja@um.rybnik.pl

Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2011 r. poz. 151).
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1200).