Nazwa
Wydanie prawa jazdy
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Gremlik Sebastian (SKZ-II) dnia: 2022-01-05
Organ właściwy do realizacji usługi
Prezydent Miasta Rybnika.

Wymagane dokumenty
Wniosek o wydanie prawa jazdy.
Metryka Wniosek o wydanie prawa jazdy [pdf - 36 KB]

Załączniki:
 1. Orzeczenie lekarskie i psychologiczne (jeśli jest wymagane).
 2. Aktualne zdjęcie. Zdjęcie powinno być:
  1. Kolorowe, wyraźne i ostre.
  2. Wykonane na jednolitym jasnym tle.
  3. O wymiarach: 35 x 45 mm.
  4. Powinno odwzorowywać naturalny kolor skóry.
  5. Powinno obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazywać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
  6. Jeśli posiadasz wrodzone lub nabyte wady wzroku, możesz zrobić fotografię w ciemnych okularach. Dodatkowo do wniosku załącz orzeczenie o niepełnosprawności (osoba do 16 roku życia), lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (osoba, która ukończyła 16 lat) z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, ze zm.).
  7. Jeśli nosisz nakrycie głowy zgodnie z religią, którą wyznajesz - możesz je mieć na zdjęciu, jeśli twarz będzie nadal widoczna. Dodatkowo do wniosku załącz zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Dowód osobisty albo paszport. Jeśli jesteś cudzoziemcem, weź paszport oraz kartę pobytu, wizę lub inny dokument, który potwierdzi pobyt i adres zameldowania. Jeśli nie masz meldunku – zapytaj urzędnika, co zrobić.
 4. Ksero dotychczasowego prawa jazdy – jeśli masz już prawo jazdy i chcesz uzyskać uprawnienie na kolejną kategorię.
 5. Pisemna zgoda rodziców albo opiekuna prawnego – jeśli jesteś niepełnoletni.
 6. Orzeczenie lekarskie i psychologiczne o braku przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do kierowania pojazdem – jeśli chcesz otrzymać prawo jazdy kategorii: C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E KA albo gdy starosta skierował Cię na badania lekarskie lub/i psychologiczne.
 7. Dowód wniesienia opłaty za wydanie prawa jazdy - jeśli jest wymagana.
Sposób dostarczenia dokumentów
Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
 1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym. W przypadku składania wniosku o Profil Kandydata na Kierowcę należy dostarczyć do Urzędu oryginały orzeczeń lekarskich i psychologicznych.
 2. Przesłać pocztą tradycyjną na adres:
  Urząd Miasta Rybnika
  ul. Bolesława Chrobrego 2
  44-200 Rybnik
 3. Złożyć bezpośrednio w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika w godzinach jego pracy.
 4. Złożyć do skrzynki podawczej (w zamkniętej kopercie) umiejscowionej przy wejściu do budynku Urzędu od strony ul. Miejskiej.
Sprawę można też załatwić przez pełnomocnika.

Czas realizacji
W przypadku złożenia kompletnego wniosku, prawo jazdy wydaje się niezwłocznie. W sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego w terminie do 30 dni. W sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Opłaty
 1. Opłata za wydanie prawa jazdy: 100,50 zł (w tym 0,50 zł opłata ewidencyjna).
 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.
  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
Opłaty można dokonać przelewem na konto bankowe lub w opłatomatach usytuowanych w budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2.

Tryb odwoławczy
Za pośrednictwem organu administracji publicznej, który wydał decyzję, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje
Informacji udziela Wydział Komunikacji
ul. Bolesława Chrobrego 2, parter, pokój 062
tel. 32 43 92 076, tel. 32 43 92 067, tel. 32 43 92 066, komunikacja@um.rybnik.pl

Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz.1212 tekst jednolity).
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 231 ze zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 702 ze zm.).