Nazwa
Wydanie tablic(y) rejestracyjnych
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (TE-I) dnia: 2023-06-26
Organ właściwy do realizacji usługi
Prezydent Miasta Rybnika.

Wymagane dokumenty
Wniosek o wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych.
Metryka Wniosek o wydanie tablicy rejestracyjnej [pdf - 110 KB]

Załączniki:
 1. Dowód rejestracyjny.
 2. Zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży tablic(y) rejestracyjnych(-ej) - w przypadku kradzieży tablic.
 3. Oświadczenie - w przypadku zgubienia tablic.
 4. Dokument określający tożsamość właściciela:
  1. dla osoby fizycznej dowód osobisty,
  2. dla osoby prawnej wyciąg z rejestru sądowego oraz zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON,
  3. dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych - aktualne oryginały i kserokopie zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (dla każdej osoby fizycznej, na którą będzie zarejestrowany pojazd) oraz dokumenty tożsamości, w przypadku spółki cywilnej dodatkowo – umowa zarejestrowana w Urzędzie Skarbowym. Pojazd będzie zarejestrowany na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
 5. Pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez jej organy lub prokurenta).
 6. Potwierdzenie wniesienia opłaty.
Sposób dostarczenia dokumentów
Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
 1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym.
 2. Przesłać pocztą tradycyjną na adres:
  Urząd Miasta Rybnika
  ul. Bolesława Chrobrego 2
  44-200 Rybnik
 3. Złożyć bezpośrednio w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika w godzinach jego pracy.
 4. Złożyć do skrzynki podawczej (w zamkniętej kopercie) umiejscowionej przy wejściu do budynku Urzędu od strony ul. Miejskiej.
Sprawę można też załatwić przez pełnomocnika.

Czas realizacji
Do 7 dni.

Opłaty
 1. Za tablice rejestracyjne:
  1. samochodowe – 80,00 zł (2 tablice), 40,00 zł (1 tablica),
  2. motocyklowe – 40,00 zł (1 tablica),
  3. motorowerowe – 30,00 zł (1 tablica),
  4. indywidualne – 1000,00 zł ,
  5. do przyczep – 40,00 zł (1 tablica)
 2. Znaki legalizacyjne – 12,50 zł.
 3. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.
  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
Opłaty można dokonać przelewem na konto bankowe lub w opłatomatach usytuowanych w budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2.

Tryb odwoławczy
Za pośrednictwem organu administracji publicznej, który wydał decyzję, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje
Informacji udziela Wydział Komunikacji
Bolesława Chrobrego 2, parter, pokój 062
tel. 32 43 92 062, komunikacja@um.rybnik.pl

Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 450).
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2017, poz. 2355).
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2019, poz. 2130).
 4. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021, poz. 450).
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. z 2019, poz. 1840).