Nazwa
Zgłoszenie rozbiórki budynku, obiektów lub urządzeń budowlanych
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (TE-I) dnia: 2023-11-03
Organ właściwy do realizacji usługi
Prezydent Miasta Rybnika.

Wymagane dokumenty
 1. Zgłoszenie rozbiórki złożone na formularzu określonym rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia rozbiórki.
  Zgłoszenie rozbiórki powinno zawierać:
  1. zakres;
  2. miejsce;
  3. sposób wykonywania rozbiórki.
 2. Do zgłoszenia rozbiórki należy dołączyć zgodę właściciela obiektu budowlanego lub jej kopię.
 3. Organ administracji architektoniczno-budowlanej może żądać, ze względu na bezpieczeństwo ludzi lub mienia, przedstawienia danych o obiekcie budowlanym lub dotyczących prowadzenia robót rozbiórkowych.
 4. W przypadku ustanowienia pełnomocnika pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.
Metryka 1 Zgłoszenie rozbiórki PB4 [pdf - 268 KB]
2 Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane PB5 [pdf - 237 KB]
3 Informacja uzupełniająca do wniosku [pdf - 450 KB]
4 Uzupełnienie dokumentacji na podstawie postanowienia lub wezwania [pdf - 73 KB]
5 Zgoda właściciela na rozbiórkę [pdf - 14 KB]

Sposób dostarczenia dokumentów
Zgłoszenia rozbiórki dokonuje się w:
 1. postaci papierowej albo
 2. formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem adresu elektronicznego www.e-budownictwo.gunb.gov.pl.
Wniosek można złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Rybnika lub przesłać pocztą tradycyjną na adres:
Urząd Miasta Rybnika
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-200 Rybnik

Czas realizacji
 1. Do wykonywania robót rozbiórkowych objętych obowiązkiem zgłoszenia można przystąpić po 21 dniu od dnia złożenia zgłoszenia, o ile urząd nie wniesie w tym terminie decyzji o sprzeciwie. Termin 21-dniowy liczony jest od dokonania kompletnego zgłoszenia - jeśli zgłoszenie było uzupełniane, to termin liczony jest od daty tego uzupełnienia lub od upływu terminu wskazanego w postanowieniu o uzupełnieniu zgłoszenia.
 2. Wyjątkiem jest wykonanie rozbiórki obiektów, które zagrażają bezpośrednio bezpieczeństwu ludzi lub mienia (na przykład obiekt grozi zawaleniem). Można ją rozpocząć przed dokonaniem zgłoszenia. Jednak nie zwalnia to z obowiązku jak najszybszego złożenia zgłoszenia zamiaru rozbiórki.
 3. Urząd nie musi doręczyć decyzji o sprzeciwie w terminie 21 dni. Wystarczy, że decyzja zostanie nadana na poczcie albo wprowadzona do systemu informatycznego, za pomocą którego wyśle decyzję elektronicznie.
 4. Urząd może - przed upływem terminu 21 dni - wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do złożonego zgłoszenia rozbiórki. Po wydaniu takiego zaświadczenia urząd nie może już wnieść sprzeciwu. Po otrzymaniu zaświadczenia, można od razu rozpocząć rozbiórkę.
Opłaty
 1. Zgłoszenie jest wolne od opłat.
 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.
Opłat można dokonać przelewem na konto bankowe lub w opłatomatach usytuowanych w budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2.

Tryb odwoławczy
 1. Można odwołać się od decyzji o sprzeciwie wobec rozbiórki i nałożeniu obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę.
 2. Odwołanie wnosi się do Wojewody w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który tą decyzję wydał.
Dodatkowe informacje
Informacji udziela Wydział Architektury
ul. Bolesława Chrobrego 2, parter, pokój 008/009
tel. 32 43 92 082, architektura@um.rybnik.pl

Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.