Nazwa
Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Gremlik Sebastian (SKZ-II) dnia: 2022-01-05
Organ właściwy do realizacji usługi
Prezydent Miasta Rybnika.

Wymagane dokumenty
Wniosek o wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
Metryka Wniosek o wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówka [pdf - 266 KB]

Załączniki:
 1. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty za wydanie licencji.
 2. Oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osób zarządzających spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy - osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że:
  1. nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, ochronie środowiska lub warunkom pracy i płacy albo inne mające związek z wykonywanym zawodem i przepisom dotyczącym wykonywania zawodu,
  2. nie wydano im prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.
 3. Zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz, spełniają warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 lub w art. 6 ust. 1 pkt 2.
 4. Dokumenty (do wglądu) potwierdzające:
  1. brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy i brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami;
  2. brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
  3. posiadanie uprawnień do kierowania pojazdem samochodowych (prawo jazdy kat. B);
  4. legalizację taksometru zamontowanego w pojeździe (aktualne świadectwo legalizacji);
  5. dopuszczenie pojazdu do ruchu (dowód rejestracyjny).
 5. Informacje dotyczące pojazdu zgłaszanego do licencji :
  1. marka/typ;
  2. rodzaj/przeznaczenie;
  3. numer rejestracyjny;
  4. numer VIN;
  5. wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem.
 6. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.
Sposób dostarczenia dokumentów
Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
 1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym.
 2. Przesłać pocztą tradycyjną na adres:
  Urząd Miasta Rybnika
  ul. Bolesława Chrobrego 2
  44-200 Rybnik
 3. Złożyć bezpośrednio w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika w godzinach jego pracy.
 4. Złożyć do skrzynki podawczej (w zamkniętej kopercie) umiejscowionej przy wejściu do budynku Urzędu od strony ul. Miejskiej.
Czas realizacji
Do 1 miesiąca. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

Opłaty
 1. Opłata administracyjna za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką uzależniona jest od okresu jej ważności i wynosi:
  1. 200 zł na okres 2-15 lat;
  2. 250 zł na okres 16-30 lat;
  3. 300 zł na okres 31-50 lat.
 2. W przypadku zgłoszenia we wniosku jednego lub więcej niż jednego pojazdu samochodowego - pobiera się jedną opłatę administracyjną jak za udzielenie licencji, powiększoną o 10 % tej opłaty za każdy pojazd.
 3. Dla każdego zgłoszonego pojazdu wydaje się wypisy z zezwolenia, za które pobiera się opłatę w wysokości 1 % opłaty jak za udzielenie licencji.
 4. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.
  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
Opłaty można dokonać przelewem na konto bankowe lub w opłatomatach usytuowanych w budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2.

Tryb odwoławczy
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Dodatkowe informacje
Informacji udziela Wydział Komunikacji
ul. Bolesława Chrobrego 2, II piętro, pokój 254
tel. 32 43 92 254, komunikacja@um.rybnik.pl

Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. - o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 919).
 3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 916).
 4. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 1997 r. nr 98 poz. 602).
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 2377).