Nazwa
Zgłoszenie budowy lub robót budowlanych lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (TE-I) dnia: 2023-11-03
Organ właściwy do realizacji usługi
Prezydent Miasta Rybnika.

Wymagane dokumenty
 1. W zależności od rodzaju inwestycji zgłoszenie budowy lub robót budowlanych lub zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego złożone na formularzu określonym rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych. Do zgłoszenia należy dołączyć:
  1. trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów – w zależności od rodzaju inwestycji;
  2. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
  3. odpowiednie szkice lub rysunki – w zależności od potrzeb;
  4. pozwolenia, uzgodnienia i opinie, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, w szczególności decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach lub kopie tych pozwoleń, uzgodnień, opinii i innych dokumentów;
  5. projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane w przypadku:
   1. budowy instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych;
   2. budowy przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych, telekomunikacyjnych;
   3. budowy stacji regazyfikacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10 m3;
   4. mikroinstalacji biogazu rolniczego;
  6. projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane, w przypadku budowy podbudowy słupowej dla telekomunikacyjnych linii kablowych i obiektów małej architektury w miejscach publicznych.
 2. Do zgłoszenia przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na której budynek jest usytuowany oraz do zgłoszenia instalowania instalacji gazowych wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku, należy dołączyć:
  1. projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany w postaci papierowej w 3 egzemplarzach albo elektronicznej, wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów;
  2. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
  3. decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 3. Projekt zagospodarowania działki lub terenu, w przypadku budowy instalacji gazowej stacji regazyfikacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10 m3 oraz instalowania mikroinstalacji biogazu rolniczego uzgadnia się pod względem ochrony przeciwpożarowej. W przypadku instalowania mikroinstalacji gazu rolniczego, stosuje się ponadto obowiązek zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej.
 4. W zgłoszeniu przebudowy drogi w transeuropejskiej sieci drogowej dołącz wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz uzasadnienie zarządcy drogi.
 5. W zgłoszeniu robót budowlanych, które nie wymagają pozwolenia na budowę, a które mają być wykonywane na obszarze wpisanym do rejestru zabytków należy dołączyć pozwolenie na wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku.
 6. W przypadku ustanowienia pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.
Metryka 1 Zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych PB2 [pdf - 257 KB]
1a Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego PB2a [pdf - 463 KB]
2 Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane PB5 [pdf - 237 KB]
3 Informacja uzupełniająca do wniosku [pdf - 450 KB]
4 Uzupełnienie dokumentacji na podstawie postanowienia lub wezwania [pdf - 73 KB]

Sposób dostarczenia dokumentów
Zgłoszenia rozbiórki dokonuje się w:
 1. postaci papierowej albo
 2. formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem adresu elektronicznego www.e-budownictwo.gunb.gov.pl.
Wniosek można złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Rybnika lub przesłać pocztą tradycyjną na adres:
Urząd Miasta Rybnika
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-200 Rybnik

Czas realizacji
 1. Do wykonywania robót rozbiórkowych objętych obowiązkiem zgłoszenia można przystąpić po 21 dniu od dnia złożenia zgłoszenia, o ile urząd nie wniesie w tym terminie decyzji o sprzeciwie. Termin 21-dniowy liczony jest od dokonania kompletnego zgłoszenia - jeśli zgłoszenie było uzupełniane, to termin liczony jest od daty tego uzupełnienia lub od upływu terminu wskazanego w postanowieniu o uzupełnieniu zgłoszenia.
 2. Urząd nie musi doręczyć decyzji o sprzeciwie w terminie 21 dni. Wystarczy, że decyzja zostanie nadana na poczcie albo wprowadzona do systemu informatycznego, za pomocą którego wyśle decyzję elektronicznie.
 3. Urząd może - przed upływem terminu 21 dni - wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do złożonego zgłoszenia. Po wydaniu takiego zaświadczenia urząd nie może już wnieść sprzeciwu. Po otrzymaniu zaświadczenia, można od razu rozpocząć budowę lub inne roboty budowlane.
Opłaty
 1. Opłata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia z projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym:
  1. 1 zł za każdy m2 niemieszkalnej powierzchni użytkowej, jednak nie więcej niż 539 zł – za zgłoszenie budowy wolno stojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego;
  2. 0,5 zł za każdy m2 niemieszkalnej powierzchni użytkowej, jednak nie więcej niż 269,50 zł – za zgłoszenie przebudowy wolno stojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego;
  3. 2 143 zł – za zgłoszenie budowy sieci: elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych, o długości powyżej 1 km;
  4. 105 zł – za zgłoszenie budowy sieci: elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych, o długości do 1 km.
 2. Nie wymaga opłaty skarbowej przyjęcie zgłoszenia:
  1. budowa lub przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w którym jest tylko mieszkalna powierzchnia użytkowa (także za garaż, jeśli nie jest wykorzystywany w celach usługowych);
  2. budowa lub przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego zniszczonego bądź uszkodzonego wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych;
  3. budowa wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2.
 3. Ponadto opłaty skarbowej nie płacą inwestorzy, którzy są jednostką budżetową lub samorządową oraz osoby, które przestawią zaświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej z powodu ubóstwa.
 4. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.
Opłat można dokonać przelewem na konto bankowe lub w opłatomatach usytuowanych w budynku Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2.

Tryb odwoławczy
 1. Można odwołać się od decyzji o sprzeciwie wobec zgłoszenia i nałożeniu obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę.
 2. Odwołanie wnosi się do Wojewody w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który tą decyzję wydał.
Dodatkowe informacje
Informacji udziela Wydział Architektury
ul. Bolesława Chrobrego 2, parter, pokój 008/009
tel. 32 43 92 082, architektura@um.rybnik.pl

Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.