Nazwa
Dzierżawa nieruchomości gminnych
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (TE-I) dnia: 2022-07-14
Organ właściwy do realizacji usługi
Prezydent Miasta Rybnika.

Wymagane dokumenty
Wniosek o dzierżawę nieruchomości sporządzony własnoręcznie.

Załączniki:
Mapa z zaznaczonym terenem, który ma zostać wydzierżawiony, lub jego dane geodezyjne.

Sposób dostarczenia dokumentów
Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
 1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym.
 2. Przesłać pocztą tradycyjną na adres:
  Urząd Miasta Rybnika
  ul. Bolesława Chrobrego 2
  44-200 Rybnik
 3. Złożyć bezpośrednio w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika w godzinach jego pracy.
 4. Złożyć do skrzynki podawczej (w zamkniętej kopercie) umiejscowionej przy wejściu do budynku Urzędu od strony ul. Miejskiej.
Czas realizacji
Do 3 miesięcy.

Opłaty
 1. Wniosek jest wolny od opłat.
 2. Po zawarciu umowy - czynsz dzierżawny oraz podatek od nieruchomości lub rolny - jeśli tak określono w umowie.
Tryb odwoławczy
Tryb odwoławczy nie występuje.

Dodatkowe informacje
Zawarcie mowy poprzedza obowiązek sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres dłuższy niż 3 miesiące, dla umów zawieranych na okres dłuższy niż 3 lata, uchwałą Rady Miasta.

Informacji udziela Wydział Mienia
ul. Zamkowa 5, II piętro, pokój 24
tel. 32 43 92 019, 32 43 92 089, mienie@um.rybnik.pl

Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. - Dz. U. z 2021 r., poz. 1899).
 2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. - Dz. U. z 2022 r., poz. 1360).