Nazwa
Lokalizacja tablic reklamowych i informacyjnych
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (Ad-I) dnia: 2016-09-28

Kto może załatwić sprawę:

Każdy zainteresowany.

Formularz wniosku:

Wniosek o lokalizację tablic można otrzymać w Kancelarii Urzędu Miasta (parter, przy wejściu) oraz w Wydziale Mienia, lub pobrać stąd:
Metryka Wniosek o lokalizację tablic reklamowych i informacyjnych. [pdf - 18 KB]

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta.

Wymagane dokumenty:

1. projekt graficzny kolorystycznie i treściowo zgodny z oryginałem z podaniem materiału wykonania; przy reklamach bardzo dużych należy dołączyć konstrukcję montażu;
2. plan orientacyjny w skali 1:20000 lub 1:25000;
3. plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesieniem istniejących urządzeń (znaków drogowych, reklam) i planowanego obiektu. Na planie sytuacyjnym należy podać odległości od najbliższego skrzyżowania, od krawędzi jezdni, wysokość zawieszenia od poziomu pobocza, chodnika, itp. lub szczegółową lokalizację na elewacji budynku.

Opłaty:

Wniosek jest zwolniony z opłat.
Opłatę w zależności od lokalizacji reklamy nalicza Wydział Mienia lub Wydział Dróg na podstawie poniższych rozporządzeń.

Termin załatwienia sprawy:

Udzielenie odpowiedzi - do 1 miesiąca.

Dodatkowe uzgodnienia z innymi wydziałami/instytucjami:

Lokalizacja tablic reklamowych i informacyjnych jest opiniowana przez Zespół d.s. Opiniowania Lokalizacji Tablic Reklamowych i Informacyjnych, którego członkami oprócz przedstawicieli Wydziału Mienia są:
- Naczelnik Wydziału Architektury
- Naczelnik Wydziału Ekologii
- Kierownik Referatu Uzgodnień Wydziału Dróg
- Miejski Konserwator Zabytków
- Komendant Straży Miejskiej

Pokój w którym można uzyskać informacje:

parter, pokój 5

Telefon, e-mail:
32 439 20 15; mienie@um.rybnik.pl

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. - Dz. U. z 2015r., poz. 1774);
2. Art. 104 oraz art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. - Dz. U. z 2016r., poz. 23);
3. Art. 19 ust. 5, art. 20 pkt 8, art. 39 ust. 3 i art. 40 ust. 2 pkt. 3, ust. 3 i 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publiczntch (t.j. - Dz. U. z 2015r., poz. 460);

4. § 1, 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481);

5. Uchwała nr 232/XVI/2003 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Rybnika (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 5 z 2004 r., poz 156);
6. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (t.j. - Dz. U. z 2016r., poz. 360).

Tryb odwołania:

W przypadku tablic w pasie drogowym - od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rybnika, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. W przypadku tablic na nieruchomościach stanowiących własność Miasta i Skarbu Państwa sprawa finalizowana jest umową, od której nie przysługuje odwołanie.

Uwagi:

Brak.