Nazwa
Lokalizacja tablic reklamowych i informacyjnych
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (Ad-I) dnia: 2021-06-23

Kto może załatwić sprawę:
Każdy zainteresowany.

Formularz wniosku:
Wniosek należy sporządzić własnoręcznie. Wniosek powinien zawierać:
- miejsce usytuowania tablicy;
- wymiary tablicy;
- termin ekspozycji.
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta.

Wymagane dokumenty (załączniki):
1. projekt graficzny kolorystycznie i treściowo zgodny z oryginałem z podaniem materiału wykonania; przy reklamach bardzo dużych należy dołączyć konstrukcję montażu;
2. plan orientacyjny w skali 1:20000 lub 1:25000;
3. plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesieniem istniejących urządzeń (znaków drogowych, reklam) i planowanego obiektu. Na planie sytuacyjnym należy podać odległości od najbliższego skrzyżowania, od krawędzi jezdni, wysokość zawieszenia od poziomu pobocza, chodnika, itp. lub szczegółową lokalizację na elewacji budynku.

Opłaty:
Wniosek jest zwolniony z opłat.

Opłatę w zależności od lokalizacji reklamy nalicza Wydział Mienia lub Wydział Dróg na podstawie poniższych rozporządzeń.

Termin załatwienia sprawy:
Udzielenie odpowiedzi - do 1 miesiąca.

Dodatkowe uzgodnienia z innymi wydziałami/instytucjami:
Lokalizacja tablic reklamowych i informacyjnych jest opiniowana przez Zespół d.s. Opiniowania Lokalizacji Tablic Reklamowych i Informacyjnych.

Pokój w którym można uzyskać informacje:
parter, pokój 9A

Telefon, e-mail:
32 439 20 29; mienie@um.rybnik.pl

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. - Dz. U. z 2020r., poz. 1990);
2. Art. 104 oraz art. 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. - Dz. U. z 2020r., poz. 256);
3. Art. 19 ust. 5, art. 20 pkt 12, art. 39 ust. 3 i 3a i art. 40 ust. 1 i 2 pkt. 2,  ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. - Dz. U. z 2020r., poz. 470);
4. § 1, 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481);
5. Uchwała nr 349/XX/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 12 marca 2020r., w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Rybnika (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2020r., poz. 2541);
6. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (t.j. - Dz. U. z 2020r., poz. 1740).

Tryb odwołania:
W przypadku tablic w pasie drogowym - od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rybnika, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. W przypadku tablic na nieruchomościach stanowiących własność Miasta i Skarbu Państwa sprawa finalizowana jest zawarciem umowy.

Uwagi:
Brak.