Nazwa
Lokalizacja tablic reklamowych i informacyjnych
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (TE-I) dnia: 2022-07-14
Organ właściwy do realizacji usługi
Prezydent Miasta Rybnika.

Wymagane dokumenty
Wniosek o lokalizację tablic reklamowych i informacyjnych sporządzony własnoręcznie, zawierający:
 1. miejsce usytuowania tablicy,
 2. wymiary tablicy,
 3. termin ekspozycji.
Załączniki:
 1. Projekt graficzny kolorystycznie i treściowo zgodny z oryginałem z podaniem materiału wykonania; przy reklamach bardzo dużych należy dołączyć konstrukcję montażu.
 2. Plan orientacyjny w skali 1:20000 lub 1:25000.
 3. Plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesieniem istniejących urządzeń (znaków drogowych, reklam) i planowanego obiektu. Na planie sytuacyjnym należy podać odległości od najbliższego skrzyżowania, od krawędzi jezdni, wysokość zawieszenia od poziomu pobocza, chodnika, itp. lub szczegółową lokalizację na elewacji budynku.
Sposób dostarczenia dokumentów
Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
 1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym.
 2. Przesłać pocztą tradycyjną na adres:
  Urząd Miasta Rybnika
  ul. Bolesława Chrobrego 2
  44-200 Rybnik
 3. Złożyć bezpośrednio w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika w godzinach jego pracy.
 4. Złożyć do skrzynki podawczej (w zamkniętej kopercie) umiejscowionej przy wejściu do budynku Urzędu od strony ul. Miejskiej.
Czas realizacji
Do 1 miesiąca.

Opłaty
 1. Wniosek jest wolny od opłat.
 2. Opłatę w zależności od lokalizacji reklamy nalicza Wydział Mienia lub Wydział Dróg na podstawie rozporządzeń.
Tryb odwoławczy
W przypadku tablic w pasie drogowym - od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rybnika, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. W przypadku tablic na nieruchomościach stanowiących własność Miasta i Skarbu Państwa sprawa finalizowana jest zawarciem umowy.

Dodatkowe informacje
Informacji udziela Wydział Mienia
ul. Zamkowa 5, II piętro, pokój 23
tel. 32 43 92 185, mienie@um.rybnik.pl

Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. - Dz. U. z 2021 r., poz. 1899).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. - Dz. U. z 2021 r., poz. 735.
 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. - Dz. U. z 2021 r., poz. 1376).
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (t.j. - Dz. U. z 2016 r., poz. 1264).
 5. Uchwała nr 349/XX/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Rybnika (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2020 r., poz. 2541).
 6. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (t.j. - Dz. U. z 2022 r., poz. 1360).