Nazwa
Sprzedaż mieszkań
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (TE-I) dnia: 2023-08-03
Organ właściwy do realizacji usługi
Prezydent Miasta Rybnika

Wymagane dokumenty
Wypełniony formularz wniosku o nabycie lokalu mieszkalnego.
Metryka Wniosek o nabycie lokalu mieszkalnego. [pdf - 173 KB]

Załączniki:
 1. Informacja Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w sprawie modernizacji, termomodernizacji lub remontu budynku oraz w sprawie wnoszenia przez Gminę opłat na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej.
 2. Kserokopia umowy najmu lokalu mieszkalnego.
 3. Zaświadczenie z Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej dotyczące potwierdzenia ciągłości zamieszkiwania w zasobach Miasta Rybnika (w przypadku zamiany mieszkania, przekwaterowania).
Sposób dostarczenia dokumentów
Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
 1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym.
 2. Przesłać pocztą tradycyjną na adres:
  Urząd Miasta Rybnika
  ul. Bolesława Chrobrego 2
  44 - 200 Rybnik
 3. Złożyć bezpośrednio w Wydziale Spraw Mieszkaniowych lub w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika w godzinach jego pracy.
 4. Złożyć do skrzynki podawczej (w zamkniętej kopercie) umiejscowionej przy wejściu do budynku Urzędu od strony ul. Miejskiej lub skrzynki podawczej umiejscowionej przy wejściu do budynku Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Tadeusza Kościuszki 17.
Czas realizacji
Do 12 miesięcy od dnia otrzymania wyceny mieszkania.

Opłaty
 1. Wniosek jest wolny od opłat.
 2. Cena sprzedaży lokalu z uwzględnieniem bonifikaty ustalana będzie przed wyznaczonym terminem umowy sprzedaży.
 3. Koszty notarialne i sądowe pokrywa wnioskodawca.
Tryb odwoławczy
Tryb odwoławczy nie występuje.

Dodatkowe informacje
Najemca zobowiązany jest uzyskać z Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej potwierdzenie spełnienia warunków wykupu mieszkania.
Sprzedaż mieszkań przejętych wraz z najemcami od Polskich Kolei Państwowych S.A. może nastąpić na rzecz tych najemców (lub ich spadkobierców) wyłącznie na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe".

Informacji udziela Wydział Spraw Mieszkaniowych
ul. Kościuszki 17, parter, pokój 18
tel. 32 43 92 245, 32 43 92 246 mieszkaniowy@um.rybnik.pl

Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. - o gospodarce nieruchomościami Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. - o własności lokali.
 2. Uchwała numer 304/XVIII/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 stycznia 2020 r.w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikat.