Nazwa
Zwroty wywłaszczonych nieruchomości
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (Ad-I) dnia: 2016-09-05

Kto może załatwić sprawę:

Poprzedni właściciel lub jego spadkobierca.

Formularz wniosku:

Wniosek o zwrot nieruchomości należy sporządzić własnoręcznie.
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta.

Wymagane dokumenty (załączniki):

1. dokumentacja z okresu wywłaszczenia (akt notarialny, decyzja o wywłaszczeniu);
2. postanowienie o nabyciu praw do spadku (jeżeli z wnioskiem występuje spadkobierca).

Opłaty:

Wniosek jest zwolniony z opłat.
W razie zwrotu - odszkodowanie na rzecz Gminy lub Skarbu Państwa ustalone w decyzji o zwrocie nieruchomości oraz oszacowania wartości nieruchomości zwracanej.

Termin załatwienia sprawy:

Do 2 miesięcy, nie wliczając okresów gromadzenia niezbędnej dokumentacji, zawieszenia postępowania lub konieczności geodezyjnego wydzielenia zwracanej nieruchomości oraz oszacowania wartości nieruchomości zwracanej.

Dodatkowe uzgodnienia z innymi wydziałami/instytucjami:

Brak.

Pokój w którym można uzyskać informacje:

perter, pokój 8

Telefon, e-mail:

32 439 20 08; mienie@um.rybnik.pl

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. - Dz. U. z 2015r. poz. 1774).

Tryb odwołania:

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Śląskiego w Katowicach, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rybnika, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Uwagi:

Brak.