Nazwa
Deklaracja na podatek od nieruchomości
Komórka prowadząca
Formularz
e-formularz
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (Ad-I) dnia: 2019-07-16

Kto może załatwić sprawę:
Podatnik lub jego pełnomocnik

Formularz wniosku:

Deklarację na podatek od nieruchomości można otrzymać w Kancelarii Urzędu Miasta
(parter, przy wejściu) oraz w Wydziale Podatków, lub pobrać stąd:

formularz dotyczący obowiązku podatkowego powstałego przed 1.07.2019

Metryka Deklaracja na podatek od nieruchomości na rok 2019.pdf [pdf - 43 KB]


Metryka Deklaracja na podatek od nieruchomości na rok 2019.xlsx [xlsx - 22 KB]


formularz dotyczący obowiązku podatkowego powstałego po 1.07.2019

Deklaracja na podatek od nieruchomości.

Wypełnioną i podpisaną deklarację na podatek od nieruchomości należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta (parter, przy wejściu) lub przesłać na adres Urzędu Miasta Rybnika.

Wymagane dokumenty (załączniki):
Brak.

Opłaty:

Brak.

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki.

Dodatkowe uzgodnienia z innymi wydziałami / instytucjami:

Brak.

Pokój w którym można uzyskać informacje:

I piętro, pokój 155.

Telefon, e-mail:

32 439 21 55;  podatki@um.rybnik.pl

Podstawa prawna:

1. Art. 6 ust. 9 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz. 1170).
2. Uchwała Rady Miasta Rybnika w sprawie podatku od nieruchomości na dany rok podatkowy.

Tryb odwołania:
Brak.

Uwagi:

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, oraz jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane:
1. składać, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według wzoru ustalonego przez Radę Miasta Rybnika, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
2. odpowiednio skorygować deklarację w razie zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania (sprzedaż, zakup, zmiana sposobu wykorzystywania nieruchomości itp.).
3. wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości - bez wezwania - na rachunek budżetu właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.