Nazwa
Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
Komórka prowadząca
Formularz
e-formularz
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (Ad-I) dnia: 2019-07-16

Kto może załatwić sprawę:
Podatnik lub jego pełnomocnik.

Formularz wniosku:

Wniosek dotyczący informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych można otrzymać w Kancelarii Urzędu Miasta (parter, przy wejściu) oraz w Wydziale Podatków, lub pobrać stąd:

formularz dotyczący obowiązku podatkowego powstałego przed 1.07.2019

Metryka Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych.pdf [pdf - 41 KB]

formularz dotyczący obowiązku podatkowego powstałego po 1.07.2019

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

Wypełnioną i podpisaną informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta (parter, przy wejściu) lub przesłać na adres Urzędu Miasta Rybnika.

Wymagane dokumenty (załączniki):
Brak.

Opłaty:

Brak.

Termin załatwienia sprawy:

W ciągu miesiąca.

Dodatkowe uzgodnienia z innymi wydziałami / instytucjami:

Brak.


Pokój w którym można uzyskać informacje:

I piętro, sala 151.

Telefon, e-mail:

32 439 21 51, 32 439 21 52; podatki@um.rybnik.pl

Podstawa prawna:

1. Art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz. 1170).
2. Uchwała Rady Miasta Rybnika w sprawie podatku od nieruchomości na dany rok podatkowy.

Tryb odwołania:
Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rybnika, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Uwagi:
Osoby fizyczne, są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według wzoru ustalonego przez Radę Miasta Rybnika, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie, wygaśnięcie lub zmianę obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości.

Podatnikami podatku od nieruchomości są m.in. osoby fizyczne, będące:
1. właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
2. posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
3. użytkownikami wieczystymi gruntów,
4. posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych nie stanowiących odrębnych nieruchomości,
b) jest bez tytułu prawnego.

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:
1. grunty,
2. budynki lub ich części (budynkami są obiekty budowlane trwale związane z gruntem, wydzielone z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadające fundamenty i dach),
3. budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podstawę opodatkowania stanowi:
1. dla gruntów - powierzchnia,
2. dla budynków lub ich części - powierzchnia użytkowa,
3. dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, nie pomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych - ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego, zaś jeżeli od budowli lub ich części, nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych - podstawę opodatkowania stanowi ich wartość rynkowa określona przez podatnika.

 

Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.
Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Od 2016 roku nastąpiły zmiany w przepisach regulujących podatek od nieruchomości polegające m.in. na tym, że:
• nie będą wydawane i doręczane decyzje podatkowe, jeżeli podatek nie będzie wyższy od 8 zł,
• w przypadku gdy podatek nie przekracza 100 zł, podatek będzie płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.