Nazwa
Zgłoszenie powstania, zmiany lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości osób fizycznych - Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (TE-I) dnia: 2024-01-04
Ogólny opis:
 1. Informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych składają osoby fizyczne.
 2. Informację sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru składa się właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w danym roku, a w szczególności w przypadku zmiany sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania.
Organ właściwy do realizacji usługi
Prezydent Miasta Rybnika

Wymagane dokumenty
 1. Wypełniony formularz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.
  Metryka IN-1 - Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych [pdf - 354 KB]
  ZIN-1 - Załącznik - Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu [pdf - 565 KB]
  ZIN-2 - Załącznik - Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania [pdf - 403 KB]
  ZIN-3 - Załącznik - Dane pozostałych podatników [pdf - 165 KB]
 2. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika do składania deklaracji.
 3. Oświadczenie o samoistnym posiadaniu nieruchomości.
  Metryka Oświadczenie dotyczące samoistnego posiadania nieruchomości [pdf - 89 KB]
Sposób dostarczenia dokumentów
Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
 1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym.
 2. Przesłać pocztą tradycyjną na adres:
  Urząd Miasta Rybnika
  ul. Bolesława Chrobrego 2
  44-200 Rybnik
 3. Złożyć bezpośrednio w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika w godzinach jego pracy.
 4. Złożyć do skrzynki podawczej (w zamkniętej kopercie) umiejscowionej przy wejściu do budynku Urzędu od strony ul. Miejskiej.
Czas realizacji
Do 1 miesiąca. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

Opłaty
 1. Złożenie informacji jest wolne od opłat.
 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.
  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
Opłatę za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa można dokonać:
 1. Przelewem na rachunek bankowy w PKO BP S.A.:

  Urząd Miasta Rybnika
  PKO BP S.A nr : 53 1020 2528 0000 0702 0434 3489

  dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
  IBAN: PL53 1020 2528 0000 0702 0434 3489
  Nr BIC (SWIFT): BPKOPLPW

 2. W opłatomatach usytuowanych w budynkach Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2, ul. Rzecznej 8 i ul. Rynek 18 (budynek USC),
 3. Za pomocą szybkich płatności online – w tym celu należy kliknąć w link (https://rybnik.oplatyurzedowe.pl), który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Blue Media S.A.
Tryb odwoławczy
 1. Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rybnika.
 2. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:
  1. przesłać drogą elektroniczną przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym.
  2. przesłać pocztą tradycyjną na adres:
   Urząd Miasta Rybnika
   ul. Bolesława Chrobrego 2
   44-200 Rybnik
  3. złożyć bezpośrednio w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika w godzinach jego pracy.
 3. O zachowaniu terminu decyduje data nadania odwołania.
 4. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.
 5. Odwołanie powinno zawierać:
  1. zarzuty przeciw decyzji,
  2. określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania,
  3. wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
Dodatkowe informacje
Informacji udziela Wydział Podatków
ul. Bolesława Chrobrego 2, I piętro, pokój 165
tel. 32 43 92 155, podatki@um.rybnik.pl

Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 70).
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 ze. zm.).
 3. Uchwała Rady Miasta Rybnika w sprawie podatku od nieruchomości na dany rok podatkowy.