Nazwa
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (TE-I) dnia: 2024-04-05
Ogólny opis
 1. Organ podatkowy wydaje zaświadczenia na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie.
 2. O wydanie zaświadczenia może ubiegać się osoba, która figuruje w ewidencji podatników podatków lokalnych. Na wniosku o wydanie zaświadczenia wymagane jest podanie numeru PESEL lub NIP wnioskodawcy, jak również należy wskazać, gdzie oraz w jakim celu będzie składane zaświadczenie.
 3. Podatnik załatwia sprawę osobiście lub przez ustanowionego pełnomocnika.
 4. Zaświadczenie wydaje się, jeżeli:
  1. przepis prawa wymaga urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego.
  2. osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez dany organ ewidencji, rejestrów lub z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu.
 5. Zaświadczenie potwierdza stan faktyczny lub prawny istniejący w dniu jego wydania.
 6. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości wydaje się na podstawie dokumentacji danego organu podatkowego oraz informacji otrzymanych od innych organów podatkowych.
 7. Przed wydaniem ww. zaświadczeń ustala się, czy w stosunku do Wnioskodawcy nie jest prowadzone postępowanie mające na celu ustalenie lub określenie wysokości jego zobowiązań podatkowych. Jeżeli takie postępowanie jest prowadzone i zgromadzony materiał dowodowy pozwala na jego zakończenie, powinna być niezwłocznie wydana decyzja ustalająca lub określająca wysokość zobowiązań podatkowych, w celu wykazania ich w zaświadczeniu.
 8. Nie można odmówić wydania zaświadczenia, jeżeli nie jest możliwe zakończenie ww. postępowania przed upływem terminu określonego prawem na wydanie zaświadczenia. Wydając zaświadczenie, organ podaje informacje o prowadzonym postępowaniu.
 9. Zaświadczenie wydaje się w granicach żądania Wnioskodawcy.
 10. Na żądanie Wnioskodawcy w zaświadczeniu podaje się także informacje:
  1. czy w stosunku do Wnioskodawcy prowadzone jest:
   1. postępowanie mające na celu ujawnienie jego zaległości podatkowych i określenie ich wysokości,
   2. postępowanie egzekucyjne w administracji, również w zakresie innych niż podatkowe zobowiązań wnioskodawcy,
   3. postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe,
  2. dotyczące: okresów, z których pochodzą zaległości i ich tytułów lub podatków, których termin płatności został odroczony lub których płatność została rozłożona na raty.
Organ właściwy do realizacji usługi
Prezydent Miasta Rybnika

Wymagane dokumenty
Wypełniony formularz wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości.
Metryka Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości [pdf - 128 KB]

Załączniki:
 1. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty skarbowej.
 2. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
Szczegółowe regulacje prawne dotyczące rodzaju, wymogów formalnych składanych pełnomocnictw zostały zamieszczone w dziale IV rozdziale 3a ustawy Ordynacja podatkowa.

Pełnomocnictwa dot. spraw podatkowych:
 1. PPS-1 pełnomocnictwo szczególne
  - pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty (za wyjątkiem zwolnień wynikających z ustawy o opłacie skarbowej).
 2. PPD-1 pełnomocnictwo do doręczeń
  - pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty (za wyjątkiem zwolnień wynikających z ustawy o opłacie skarbowej).
 3. OPS-1 zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego
 4. OPD-1 zawiadomienie o zmianie/odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń
 5. Uwaga! Z dniem 1 lipca 2016 r. weszły w życie przepisy dotyczące pełnomocnictwa ogólnego. Szczegółowe regulacje w przedmiotowym zakresie, określa art. 138d ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa.
  Pełnomocnictwa ogólne można zgłosić przy wykorzystaniu funkcjonalności Portalu Podatkowego (więcej na stronie https://pue.mf.gov.pl/eServices/_/).

Sposób dostarczenia dokumentów
Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
 1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym.
 2. Przesłać pocztą tradycyjną na adres:
  Urząd Miasta Rybnika
  ul. Bolesława Chrobrego 2
  44-200 Rybnik
 3. Złożyć bezpośrednio w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika w godzinach jego pracy.
 4. Złożyć do skrzynki podawczej (w zamkniętej kopercie) umiejscowionej przy wejściu do budynku Urzędu od strony ul. Miejskiej.
Czas realizacji
Do 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

Opłaty
 1. Opłata za wydanie zaświadczenia: 21 zł (od każdego egzemplarza).
  Zwolnienia z opłaty skarbowej zawiera art. 7 i kolumna 4 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej.
 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.
  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
Opłaty można dokonać:
 1. Przelewem na rachunek bankowy w PKO BP S.A.:

  Urząd Miasta Rybnika
  PKO BP S.A nr : 53 1020 2528 0000 0702 0434 3489

  dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
  IBAN: PL53 1020 2528 0000 0702 0434 3489
  Nr BIC (SWIFT): BPKOPLPW

 2. W opłatomatach usytuowanych w budynkach Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2, ul. Rzecznej 8 i ul. Rynek 18 (budynek USC),
 3. Za pomocą szybkich płatności online - tym celu należy kliknąć w link (https://rybnik.oplatyurzedowe.pl), który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Blue Media S.A.
Tryb odwoławczy
 1. Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia/postanowienie o pozostawieniu bez rozpatrzenia wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rybnika.
 2. Zażalenie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:
  1. przesłać drogą elektroniczną przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym.
  2. przesłać pocztą tradycyjną na adres:
   Urząd Miasta Rybnika
   ul. Bolesława Chrobrego 2
   44-200 Rybnik
  3. złożyć bezpośrednio w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika w godzinach jego pracy.
 3. O zachowaniu terminu decyduje data nadania zażalenia.
 4. Wniesienie zażalenia jest wolne od opłat.
 5. Zażalenie powinno zawierać:
  1. zarzuty przeciw postanowieniu,
  2. określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia,
  3. wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
Dodatkowe informacje
Informacji udziela Wydział Podatków
ul. Bolesława Chrobrego 2, I piętro, pokój 165
tel. 32 43 92 151, 32 43 92 149, podatki@um.rybnik.pl

Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 2111 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 ze zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 5).
 4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadamiania o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 974).