Nazwa
Zaświadczenie o stanie majątkowym
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (TE-I) dnia: 2024-01-04
Ogólny opis
 1. Organ podatkowy wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o jego wydanie.
 2. Zaświadczenie wydaje się, jeżeli:
  1. urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa,
  2. osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.
 3. Zaświadczenie potwierdza stan faktyczny lub prawny istniejący w dniu jego wydania.
Organ właściwy do realizacji usługi
Prezydent Miasta Rybnika

Wymagane dokumenty
 1. Wypełniony formularz wniosku o wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym.
  Metryka Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym. [pdf - 91 KB]
 2. Pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika.
Sposób dostarczenia dokumentów
Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
 1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym.
 2. Przesłać pocztą tradycyjną na adres:
  Urząd Miasta Rybnika
  ul. Bolesława Chrobrego 2
  44-200 Rybnik
 3. Złożyć bezpośrednio w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika w godzinach jego pracy.
 4. Złożyć do skrzynki podawczej (w zamkniętej kopercie) umiejscowionej przy wejściu do budynku Urzędu od strony ul. Miejskiej.
Czas realizacji
Do 7 dni.

Opłaty
 1. Opłata za wydanie zaświadczenia: 17 zł.
 2. Nie podlegają opłacie skarbowej zaświadczenia wydawane w sprawach alimentacyjnych, ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego, nauki, szkolnictwa.
 3. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.
  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
Opłatę można dokonać:
 1. Przelewem na rachunek bankowy w PKO BP S.A.:

  Urząd Miasta Rybnika
  PKO BP S.A nr : 53 1020 2528 0000 0702 0434 3489

  dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
  IBAN: PL53 1020 2528 0000 0702 0434 3489
  Nr BIC (SWIFT): BPKOPLPW

 2. W opłatomatach usytuowanych w budynkach Urzędu Miasta Rybnika przy ul. Bolesława Chrobrego 2, ul. Rzecznej 8 i ul. Rynek 18 (budynek USC),
 3. Za pomocą szybkich płatności online – w tym celu należy kliknąć w link (https://rybnik.oplatyurzedowe.pl), który przekieruje do strony płatności internetowych obsługiwanych przez Blue Media S.A.
Tryb odwoławczy
 1. Na postanowienie w sprawie odmowy wydania zaświadczenia wnioskodawcy przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rybnika.
 2. Zażalenie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:
  1. przesłać drogą elektroniczną przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym,
  2. przesłać pocztą tradycyjną na adres:
   Urząd Miasta Rybnika
   ul. Bolesława Chrobrego 2
   44-200 Rybnik
  3. złożyć bezpośrednio w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika w godzinach jego pracy.
 3. O zachowaniu terminu decyduje data nadania zażalenia.
 4. Wniesienie zażalenia jest wolne od opłat.
 5. Zażalenie powinno zawierać:
  1. zarzuty przeciw decyzji,
  2. określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia,
  3. wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
Dodatkowe informacje
Informacji udziela Wydział Podatków
ul. Bolesława Chrobrego 2, I piętro, pokój 165
tel. 32 43 92 155, podatki@um.rybnik.pl

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 ze zm.).