Nazwa
Zaświadczenie o stanie majątkowym
Komórka prowadząca
Aktualizacja
Kiełb Łukasz (Ad-I) dnia: 2019-07-16

Kto może załatwić sprawę:
Podatnik lub jego pełnomocnik.

Formularz wniosku:

Wniosek o wydanie zaświadczenia można otrzymać w Kancelarii Urzędu Miasta (parter, przy wejściu) oraz w Wydziale Podatków, lub pobrać stąd:

Metryka Pobierz wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym. [pdf - 24 KB]

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta lub przesłać na adres Urzędu Miasta Rybnika.

Wymagane dokumenty (załączniki):

1. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty.
2. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty w wysokości 17zł.

Opłaty:

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 17 zł.
Nie podlegają opłacie skarbowej zaświadczenia wydawane w sprawach alimentacyjnych, ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego, nauki, szkolnictwa.

Termin załatwienia sprawy:

Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

Dodatkowe uzgodnienia z innymi wydziałami / instytucjami:

Brak.

Pokój w którym można uzyskać informacje:
Sala Wydziału Podatków - I piętro, sala 151.

Telefon, e-mail:

32 439 21 52; podatki@um.rybnik.pl 

Podstawa prawna:

Art. 306a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zmianami).

Tryb odwołania:

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o żądanej treści służy prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Rybnika w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Uwagi:

Brak.