Komisja
Komisja Rewizyjna
Kadencja
2018-2023
Zakres działania

Przedmiotem działania Komisji Rewizyjnej jest w szczególności:

  • Opiniowanie wykonania budżetu,
  • Występowanie z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Prezydentowi,
  • Kontrola realizacji uchwał Rady wywołujących skutki finansowe dla budżetu Miasta,
  • Wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę w zakresie kontroli.