Komisja
Komisja Rewizyjna
Kadencja
2024-2029
Zakres działania

Przedmiotem działania Komisji Rewizyjnej jest w szczególności:

     1)  opiniowanie wykonania budżetu,
     2)  występowanie z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium 
          Prezydentowi,
     3)  kontrola realizacji uchwał Rady wywołujących skutki finansowe dla budżetu Miasta,
     4)  wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę w zakresie kontroli.