Termin
2015-11-17 godz. 15:00
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 109
Komisja
Komisja Finansów

Porządek spotkania:

 • 1.Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  • a)zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2015 rok,
  • b)zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika,
  • c)podatku od nieruchomości na 2016 rok,
  • d)podatku od środków transportowych na 2016 rok,
  • e)wzorów formularzy na podatek rolny,
  • f)wzorów formularzy na podatek leśny,
  • g)ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, miasta Rybnika i jednostek podległych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych,
  • h)ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji,
  • i)wyrażenia zgody na zawieranie porozumień dotyczących przyjęcia realizacji zadań innych gmin i powiatów w zakresie kształcenia uczniów klas wielozawodowych,
  • j)wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z innymi powiatami i gminami w sprawie zasad prowadzenia nauczania religii innych kościołów i związków wyznaniowych.
 • 2.Sprawy bieżące.
Opublikował
Protokół