Termin
2016-09-19 godz. 16:45
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 108
Komisja
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Porządek spotkania:

 • 1.Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  • a)zasad prowadzenia nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczpospolitej Polskiej,
  • b)nadania imienia szkołom funkcjonującym w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku,
  • c)wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Wodzisławskim w sprawie kształcenia oraz organizacji i przeprowadzenia egzaminów w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego, dla którego Miasto Rybnik jest organem prowadzącym, dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie, dla którego organem prowadzących jest Powiat Wodzisławski,
  • d)zmiany uchwały nr 208/XIV/2015 z dnia 22.10.2015 r. w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, zasad rozliczania tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin prowadzonych przez Miasto Rybnik,
  • e)udzielenia dotacji Politechnice Śląskiej w Gliwicach i Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Katowicach.
 • 2.Informacja Zastępcy Prezydenta Miasta o reformie systemu oświaty.
 • 3.Sprawy bieżące.
Opublikował