Termin
2016-11-15 godz. 15:00
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 108
Komisja
Komisja Finansów

Porządek spotkania:

 • 1.
  Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 • a.
  zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2016 rok,
 • b.
  zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika,
 • c.
  podatku od nieruchomości na 2017 rok,
 • d.
  podatku od środków transportowych na 2017 rok,
 • e.
  wprowadzenia możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
 • f.
  zmiany uchwały nr 269/XX/2012 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego na opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna,
 • g.
  ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji,
 • h.
  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Gliwickim dotyczącego korzystania przez ucznia rybnickiej placówki oświatowej z usług Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Knurowie,
 • i.
  ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
 • j.
  stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • 2.
  Sprawy bieżące.
Opublikował