Termin
2016-11-15 godz. 15:00
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 108
Komisja
Komisja Finansów

Porządek spotkania:

 • 1.Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  • a)zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2016 rok,
  • b)zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika,
  • c)podatku od nieruchomości na 2017 rok,
  • d)podatku od środków transportowych na 2017 rok,
  • e)wprowadzenia możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
  • f)zmiany uchwały nr 269/XX/2012 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego na opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna,
  • g)ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji,
  • h)wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Gliwickim dotyczącego korzystania przez ucznia rybnickiej placówki oświatowej z usług Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Knurowie,
  • i)ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
  • j)stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • 2.Sprawy bieżące.
Opublikował
Protokół