Termin
2016-12-13 godz. 15:00
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 108
Komisja
Komisja Finansów

Porządek spotkania:

 • 1.Ponowne rozpatrzenie opinii Komisji Komunikacji i Transportu Zbiorowego dot. projektu budżetu Miasta Rybnika na 2017 rok.
 • 2.Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  • a)zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2016 rok,
  • b)zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika,
  • c)ustalenia wykazu wydatków w budżecie Miasta na 2016 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
  • d)uchylenia uchwały nr 98/VIII/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania,
  • e)wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Katowice w sprawie zasad nauczania religii innych kościołów i związków wyznaniowych,
  • f)udzielenia dotacji Politechnice Śląskiej w Gliwicach i Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Katowicach,
  • g)ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Rybnika,
  • h)szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka umieszczonego przez sąd w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej.
 • 3.Sprawy bieżące.
Opublikował
Protokół