Termin
2017-10-17 godz. 15:00
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 210
Komisja
Komisja Finansów

Porządek spotkania:

 • 1.Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  • a)zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2017 rok,
  • b)zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika,
  • c)podatku od nieruchomości na 2018 rok,
  • d)podatku od środków transportowych na 2018 rok,
  • e)uchylenia uchwały w sprawie inkasa podatku rolnego od osób fizycznych,
  • f)wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny w sprawie zasad prowadzenia nauczania religii innych kościołów i związków wyznaniowych,
  • g)wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Gliwice w sprawie zasad prowadzenia nauczania religii innych kościołów i związków wyznaniowych,
  • h)wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Orzesze w sprawie zasad prowadzenia nauczania religii innych kościołów i związków wyznaniowych,
  • i)ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 • 2.Sprawy bieżące.
Opublikował
Protokół