Termin
2018-01-15 godz. 16:00
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 108
Komisja
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Porządek spotkania:

 • 1.
  Pismo w sprawie nauki gry w szachy.
 • 2.
  Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 • a.
  zmiany Uchwały Rady Miasta Rybnika Nr 268/XVI/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie powołania członków Rady Muzeum.
 • b.
  rozwiązania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13 w Rybniku.
 • c.
  zamiaru zmiany siedziby Szkoły Podstawowej nr 15 im. Ks. Prałata Konrada Szwedy w Rybniku.
 • d.
  ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Rybnik.
 • e.
  określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenie dokumentów potwierdzających te kryteria postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik.
 • f.
  zmiany uchwały nr 728/XLVIII/2014 z dnia 23 lipca 2014 roku w sprawie regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród Prezydenta Miasta i nagród Dyrektora Szkoły nauczycielom i dyrektorom placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik w ramach specjalnego funduszu nagród.
 • g.
  określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik.
 • h.
  ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.
 • i.
  podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2018.
 • 3.
  Sprawy bieżące.
Opublikował