Nr rejestrowy
21
Nazwa
Firma Usług Komunalnych "ZEF" Paweł Wieczorek, Bartosz Wieczorek
Adres
44-200 Rybnik, ul. Pod Lasem 70B
NIP
6421011079
Regon
272616339
Data wpisu
2013-01-17
Data zmiany
2013-03-22
Data wykreślenia
2015-04-16
Rodzaje
20 01 01 - Papier i tektura, 20 01 02 - Szkło, 20 01 08 - Odpady kuchenne ulegające biodegradacji, 20 01 10 - Odzież, 20 02 01 - Odpady ulegające biodegradacji, 20 02 02 - Gleba i ziemia, w tym kamienie, 20 02 03 - Inne odpady nie ulegające biodegradacji, 20 03 01 - Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne, 20 03 07 - Odpady wielkogabarytowe, 15 01 01 - Opakowania z papieru i tektury, 15 01 02 - Opakowania z tworzyw sztucznych, 15 01 04 - Opakowania z metali, 15 01 07 - Opakowania ze szkła, 20 01 11 - Tekstylia, 20 01 25 - Oleje i tłuszcze jadalne, 20 01 39 - Tworzywa sztuczne, 20 01 40 - Metale, 20 01 99 - Inne nie wymienione frakcje zb. w sposób selekt., 20 03 02 - Odpady z targowisk, 20 03 99 - Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrup., 17 01 07 - Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego..., 20 01 21 - Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rt, 20 01 23 - Urządzenia zawierające freony, 20 01 28 - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze.., 20 01 30 - Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29, 20 01 32 - Leki inne niż wymienione w 20 01 31, 20 01 33 - Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumul, 20 01 34 - Baterie i akumulatory, 20 01 35 - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, 20 01 36 - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, 20 01 38 - Drewno inne niż wymienione w 20 01 37, 20 03 03 - Odpady z czyszczenia ulic i placów, 15 01 05 - Opakowania wielomateriałowe, 16 01 03 - Zużyte opony