Nr rejestrowy
30
Nazwa
Zenon Wieczorek działający w ramach Firmy Usług Komunalnych "ZEF" S.C. Wieczorek Paweł. Wieczorek Zenon
Adres
44-200 Rybnik, ul. Pod Lasem 70B
NIP
642-101-10-79
Regon
272616339
Data wpisu
2015-04-16
Data wykreślenia
2019-01-22
Rodzaje
20 01 01 - Papier i tektura, 20 01 02 - Szkło, 20 01 08 - Odpady kuchenne ulegające biodegradacji, 20 01 10 - Odzież, 20 02 01 - Odpady ulegające biodegradacji, 20 02 02 - Gleba i ziemia, w tym kamienie, 20 02 03 - Inne odpady nie ulegające biodegradacji, 20 03 01 - Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne, 20 03 07 - Odpady wielkogabarytowe, 15 01 01 - Opakowania z papieru i tektury, 15 01 02 - Opakowania z tworzyw sztucznych, 15 01 03 - Opakowania z drewna, 15 01 04 - Opakowania z metali, 15 01 06 - Zmieszane odpady opakowaniowe, 15 01 07 - Opakowania ze szkła, 15 01 09 - Opakowania z tekstyliów, 20 01 11 - Tekstylia, 20 01 25 - Oleje i tłuszcze jadalne, 20 01 39 - Tworzywa sztuczne, 20 01 40 - Metale, 20 01 99 - Inne nie wymienione frakcje zb. w sposób selekt., 20 03 02 - Odpady z targowisk, 20 03 99 - Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrup., 17 01 01 - Odpady betonu oraz gruz beton. z rozbiórek i remon, 17 01 02 - Gruz ceglany, 17 01 03 - Odpady innych mater. ceramicznych i elem. wypos., 17 01 07 - Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego..., 17 02 01 - Drewno, 17 02 02 - Szkło, 17 02 03 - Tworzywa sztuczne, 17 04 01 - Miedź, brąz, mosiądz, 17 04 02 - Aluminium, 17 04 03 - Ołów, 17 04 04 - Cynk, 17 04 05 - Żelazo i stal, 17 04 06 - Cyna, 17 04 07 - Mieszaniny metali, 17 04 11 - Kable inne niż wymienione w 17 04 10, 20 01 21 - Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rt, 20 01 23 - Urządzenia zawierające freony, 20 01 28 - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze.., 20 01 30 - Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29, 20 01 32 - Leki inne niż wymienione w 20 01 31, 20 01 33 - Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumul, 20 01 34 - Baterie i akumulatory, 20 01 35 - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, 20 01 36 - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, 20 01 38 - Drewno inne niż wymienione w 20 01 37, 20 01 41 - Odpady zmiotek wentylacyjnych, 20 03 03 - Odpady z czyszczenia ulic i placów, 15 01 05 - Opakowania wielomateriałowe, 15 02 03 - Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do, 17 01 81 - Odpady z remontów i przebudowy dróg, 16 01 03 - Zużyte opony, 17 01 80 - Usunięte tynki, tapety, okleiny itp., 17 01 82 - Inne nie wymienione odpady, 17 05 04 - Gleba i ziemia, w tym kamienie