Nr rejestrowy
33
Nazwa
REMONDIS GÓRNY ŚLĄSK Sp. z o.o.
Adres
41-706 RUDA ŚLĄSKA, ul. Piotra Skargi 87
NIP
6410012603
Regon
271762168
Data wpisu
2016-02-04
Data wykreślenia
2021-05-21
Rodzaje
15 01 01 - Opakowania z papieru i tektury, 15 01 02 - Opakowania z tworzyw sztucznych, 15 01 03 - Opakowania z drewna, 15 01 04 - Opakowania z metali, 15 01 05 - Opakowania wielomateriałowe, 15 01 06 - Zmieszane odpady opakowaniowe, 15 01 07 - Opakowania ze szkła, 15 01 09 - Opakowania z tekstyliów, 15 01 10 - Opakowania zawierające pozostałości substancji nie, 15 01 11 - Opakowania z metali zawierajace niebezpiczne porow, 16 01 03 - Zużyte opony, 17 01 01 - Odpady betonu oraz gruz beton. z rozbiórek i remon, 17 01 02 - Gruz ceglany, 17 01 03 - Odpady innych mater. ceramicznych i elem. wypos., 17 01 07 - Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego..., 17 02 01 - Drewno, 17 02 02 - Szkło, 17 02 03 - Tworzywa sztuczne, 17 03 02 - Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01, 17 04 01 - Miedź, brąz, mosiądz, 17 04 02 - Aluminium, 17 04 03 - Ołów, 17 04 04 - Cynk, 17 04 05 - Żelazo i stal, 17 04 06 - Cyna, 17 04 07 - Mieszaniny metali, 17 04 11 - Kable inne niż wymienione w 17 04 10, 17 05 08 - Tłuczeń torowy (kruszywo), 17 06 04 - Materiały izolacyjne, 17 08 02 - Materiały konstrukcyjne zawierające gips, 17 09 04 - Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu, 20 01 01 - Papier i tektura, 20 01 02 - Szkło, 20 01 08 - Odpady kuchenne ulegające biodegradacji, 20 01 10 - Odzież, 20 01 11 - Tekstylia, 20 01 13 - Rozpuszczalniki, 20 01 14 - Kwasy, 20 01 15 - Alkalia, 20 01 17 - Odczynniki fotograficzne, 20 01 19 - Środki ochrony roślin I i II klast toksyczności, 20 01 21 - Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rt, 20 01 23 - Urządzenia zawierające freony, 20 01 25 - Oleje i tłuszcze jadalne, 20 01 26 - Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25, 20 01 27 - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze.., 20 01 28 - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze.., 20 01 29 - Detergenty zawierające substancje niebezpieczne, 20 01 30 - Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29, 20 01 31 - Leki cytotoksyczne i cytostatyczne, 20 01 32 - Leki inne niż wymienione w 20 01 31, 20 01 33 - Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumul, 20 01 34 - Baterie i akumulatory, 20 01 35 - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, 20 01 36 - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, 20 01 37 - Drewno zawierające substancje niebezpieczne, 20 01 38 - Drewno inne niż wymienione w 20 01 37, 20 01 39 - Tworzywa sztuczne, 20 01 40 - Metale, 20 01 41 - Odpady zmiotek wentylacyjnych, 20 01 80 - Środki ochrony roślin, 20 01 99 - Inne nie wymienione frakcje zb. w sposób selekt., 20 02 01 - Odpady ulegające biodegradacji, 20 02 02 - Gleba i ziemia, w tym kamienie, 20 02 03 - Inne odpady nie ulegające biodegradacji, 20 03 01 - Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne, 20 03 02 - Odpady z targowisk, 20 03 03 - Odpady z czyszczenia ulic i placów, 20 03 04 - Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących, 20 03 06 - Odpady ze studzienek kanalizacyjnych, 20 03 07 - Odpady wielkogabarytowe, 20 03 99 - Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrup.