Sesja
XIV (Kadencja: 2010-2014)
Miejsce
URZĄD MIASTA RYBNIKA, ul. Bolesława Chrobrego 2, sala 108
Dnia
28-09-2011 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.
  Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad
 • 2.
  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 • 3.
  Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 • 4.
  Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
 • 5.
  Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2011 rok.
 • 6.
  Zmiana Uchwały nr 499/XXXVI/2009 Rady Miasta Rybnika z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych założonych przez Miasto w zakresie dotyczącym nauczycieli, do których stosuje się przepisy Karty Nauczyciela.
 • 7.
  Przyjęcie planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi.
 • 8.
  Określenie oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania.
 • 9.
  Apel do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w związku ze skutkami realizacji "Pakietu Klimatyczno - Energetycznego UE 3x20".
 • 10.
  Zbycie nieruchomości
 • 11.
  Nabycie, zbycie, przyjęcie darowizny, ustanowienie służebności gruntowej, zamiana, wydzierżawienie oraz oddanie w użytkowanie nieruchomości.
 • 12.
  Wybory ławników na kadencje 2012 – 2015:
 • a)
  Stanowisko Zespołu dla przygotowania wyboru ławników na kadencję 2012 – 2015,
 • b)
  Pozostawienie bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów, które nie spełniają wymagań formalnych,
 • c)
  Powołanie Komisji Skrutacyjnej,
 • d)
  Wybory ławników.
 • 13.
  Rozpatrzenie skarg i wniosków.
 • 14.
  Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 • 15.
  Zakończenie sesji.
Opublikował