Sesja
XVIII (Kadencja: 2014-2018)
Dnia
11-02-2016 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 • 3.Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 • 4.Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2016 rok.
  • 2016-8158 (z dnia 17 lutego 2016 r.)
   Uchwała
 • 5.Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
  • 2016-8175 (z dnia 17 lutego 2016 r.)
   Uchwała
 • 6.Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
  • 2016-10571 (z dnia 17 lutego 2016 r.)
   Uchwała
 • 7.Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku.
  • 2016-6494 (z dnia 17 lutego 2016 r.)
   Uchwała
 • 8.Podział środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2016.
  • 2016-9272 (z dnia 17 lutego 2016 r.)
   Uchwała
 • 9.Przekształcenie Gimnazjum Sportowego nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Rybniku.
  • 2015-122568 (z dnia 17 lutego 2016 r.)
   Uchwała
 • 10.Nabycie nieruchomości.
  • 2016-8584 (z dnia 17 lutego 2016 r.)
   Uchwała
 • 11.Zbycie nieruchomości.
  • 2016-8640 (z dnia 17 lutego 2016 r.)
   Uchwała
 • 12.Wyrażenie zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Rybnik pod gminną drogę publiczną.
  • 2016-8670 (z dnia 17 lutego 2016 r.)
   Uchwała
 • 13.Zmiana uchwały nr 177/XII/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 17 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Rybnika pod gminną drogę publiczną.
  • 2016-8704 (z dnia 17 lutego 2016 r.)
   Uchwała
 • 14.Oddanie nieruchomości w użytkowanie.
 • 15.Wydzierżawienie nieruchomości.
  • 2016-8824 (z dnia 17 lutego 2016 r.)
   Uchwała
 • 16.Wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o komunalizację nieruchomości.
  • 2016-8850 (z dnia 17 lutego 2016 r.)
   Uchwała
 • 17.Powierzenie Spółce Hossa Sp. z o.o. realizacji zadania własnego gminy polegającego na prowadzeniu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Rybnika.
  • 2016-3286 (z dnia 17 lutego 2016 r.)
   Uchwała
 • 18.Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2016 rok.
  • 2016-2055 (z dnia 17 lutego 2016 r.)
   Uchwała
 • 19.Zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 • 20.Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 • 21.Zakończenie sesji.
Opublikował