Sesja
XXI (Kadencja: 2014-2018)
Dnia
19-05-2016 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 • 3.Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 • 4.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Miasta Rybnika za 2015 rok.
 • 5.Udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Rybnika za 2015 rok.
 • 6.Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2016 rok.
 • 7.Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
 • 8.Zmiana statutu Domu Kultury w Rybniku – Chwałowicach.
 • 9.Aktualność studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze miasta Rybnika.
 • 10.Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika - obszar oznaczony symbolem MPZP 12.
 • 11.Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa tereny w rejonie ulic Chrobrego i Sportowej (MPZP 21).
 • 12.Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa tereny w rejonie ulic Strąkowskiej i Frontowej (MPZP 23).
 • 13.Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć terenów w rejonie ulic Kowalczyka, Niemcewicza, Jesiennej, Brzeziny Miejskie i Spokojnej (MPZP 24).
 • 14.Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery tereny w rejonie ulic Pod Lasem, Czecha i Niemcewicza (MPZP 25).
 • 15.Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dwa obszary w rejonie ulic Ziemskiej i Walecznych (MPZP 35).
 • 16.Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia statutu dzielnicy Śródmieście.
 • 17.Zatwierdzenie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Best-Eko Sp. z o.o. w latach 2016-2020.
 • 18.Zmiana składów osobowych Komisji Rady Miasta.
 • 19.Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 • 20.Zakończenie sesji.
Opublikował