Sesja
XXIV (Kadencja: 2014-2018)
Dnia
22-09-2016 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 • 3.Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 • 4.Omówienie sytuacji w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Rybniku w związku z przeprowadzonym audytem.
 • 5.Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2016 rok.
 • 6.Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
 • 7.Zaciągnięcie długoterminowego kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym.
 • 8.Opinia o lokalizacji kasyna gry.
 • 9.Powołanie Rady Społecznej w Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku.
 • 10.Zaproszenie w ramach repatriacji dwóch rodzin polskiego pochodzenia zamieszkałych w azjatyckiej części byłego ZSRR, w celu osiedlenia na terenie Miasta Rybnika.
 • 11.Zasady prowadzenia nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczpospolitej Polskiej.
 • 12.Nadanie imienia szkołom funkcjonującym w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku.
 • 13.Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Wodzisławskim w sprawie kształcenia oraz organizacji i przeprowadzenia egzaminów w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego, dla którego Miasto Rybnik jest organem prowadzącym, dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie, dla którego organem prowadzących jest Powiat Wodzisławski.
 • 14.Zmiana uchwały nr 208/XIV/2015 z dnia 22.10.2015 r. w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, zasad rozliczania tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin prowadzonych przez Miasto Rybnik.
 • 15.Udzielenie dotacji Politechnice Śląskiej w Gliwicach i Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Katowicach.
 • 16.Wszczęcie procedury zmierzającej do zmiany granicy administracyjnej pomiędzy Miastem Rybnik a Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny.
 • 17.Nabycie nieruchomości.
 • 18.Zbycie nieruchomości.
 • 19.Ustanowienie służebności gruntowych.
 • 20.Wydzierżawienie nieruchomości.
 • 21.Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Chwałowice (MPZP 36).
 • 22.Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej dziewięć obszarów w rejonie ulic Raciborskiej, Buhla, Górnej, Gliwickiej, Wolnej, Niepodległości, Brackiej, Brzezińskiej i Żorskiej (MPZP 37).
 • 23.Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Hotelowej (MPZP 38).
 • 24.Zasady udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest podmiotom, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska.
 • 25.Pozbawienie kategorii drogi gminnej oznaczonej nr 180118 S ul. Artura Grottgera i zaliczenie jej do dróg wewnętrznych.
 • 26.Pozbawienie kategorii drogi gminnej oznaczonej nr 180360 S ul. Rynek i zaliczenie jej do dróg wewnętrznych.
 • 27.Pozbawienie kategorii drogi gminnej oznaczonej nr 180497 S ul. Zacisze i wyłączenie jej z użytkowania.
 • 28.Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 • 29.Zakończenie sesji.
Opublikował