Sesja
XXVI (Kadencja: 2014-2018)
Dnia
20-10-2016 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 • 3.Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 • 4.Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2016 rok.
 • 5.Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
 • 6.Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016.
 • 7.Organizacja wspólnej obsługi przez Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych.
 • 8.Uchylenia uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zespołowi Obsługi Placówek Oświatowych w Rybniku.
 • 9.Nadanie statutu Miejskiemu Zespołowi Obsługi Placówek Oświatowych.
 • 10.Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Gliwice w sprawie zasad prowadzenia nauczania religii innych kościołów i związków wyznaniowych.
 • 11.Przyjęcie programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.
 • 12.Ustalenie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
 • 13.Wskazanie Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Rybnika, uprawnionego do podpisywania polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Miasta Rybnika oraz ustalenie stawek zwrotu kosztów podróży służbowej radnego Miasta Rybnika.
 • 14.Odwołanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta.
 • 15.Zmiana składów osobowych Komisji Rady Miasta.
 • 16.Powołanie Przewodniczących Komisji Rady Miasta.
 • 17.Zmiana składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
 • 18.Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 • 19.Zakończenie sesji.
Opublikował