Sesja
XXVII (Kadencja: 2014-2018)
Dnia
17-11-2016 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 • 3.Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 • 4.Stanowisko dotyczące planowanej zmiany systemu oświaty w Polsce.
 • 5.Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2016 rok.
 • 6.Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
 • 7.Podatek od nieruchomości na 2017 rok.
 • 8.Podatek od środków transportowych na 2017 rok.
 • 9.Wprowadzenie możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 • 10.Zmiana uchwały nr 269/XX/2012 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego na opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna.
 • 11.Przyjęcie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Rybnika.
 • 12.Darowizna nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa.
 • 13.Zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminnych oraz ich wydzierżawiania.
 • 14.Przyjęcie "Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”.
 • 15.Przyjęcie na terenie Miasta Rybnika Programu "Duża Rodzina".
 • 16.Przyjęcie Polityki Społecznej Miasta Rybnika 2023+.
 • 17.Powierzenie spółce Hossa Sp. z o.o. realizacji zadania własnego gminy polegającego na prowadzeniu Punktu Informacji Miejskiej Halo! Rybnik.
 • 18.Ustalenie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.
 • 19.Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z powiatem gliwickim dotyczącego korzystania przez ucznia rybnickiej placówki oświatowej z usług Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Knurowie.
 • 20.Zasady udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska".
 • 21.Zmiany odnośnie lat 2017-2018 do: "Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016-2018" Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku.
 • 22.Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków.
 • 23.Ustalenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 • 24.Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • 25.Uchylenie uchwały w sprawie podziału gminy na sektory.
 • 26.Ustalenie przebiegu drogi gminnej ulicy Prostej.
 • 27.Nadanie nazwy skwerowi znajdującemu się pomiędzy Zespołem Szkół Technicznych w Rybniku a Bazyliką Św. Antoniego im. Generała Stefana Witkowskiego.
 • 28.Rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku.
 • 29.Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 • 30.Zakończenie sesji.
Opublikował