Sesja
XXIX (Kadencja: 2014-2018)
Dnia
15-12-2016 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 • 3.Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 • 4.Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2016 rok.
 • 5.Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
 • 6.Ustalenie wykazu wydatków w budżecie Miasta na 2016 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
 • 7.Budżet Miasta Rybnika na 2017 rok.
 • 8.Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Rybnika.
 • 9.Udzielenie pomocy rzeczowej miastu Wojkowice.
 • 10.Udzielenie pomocy rzeczowej gminie Opatów.
 • 11.Uchylenie uchwały nr 98/VIII/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania.
 • 12.Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Katowice w sprawie zasad nauczania religii innych kościołów i związków wyznaniowych.
 • 13.Udzielenie dotacji Politechnice Śląskiej w Gliwicach i Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Katowicach.
 • 14.Zmiana uchwały nr 404/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych.
 • 15.Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Rybnika.
 • 16.Zmiana uchwały nr 242/XV/2015 Rady Miasta Rybnika w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika.
 • 17.Szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka umieszczonego przez sąd w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej.
 • 18.Przyjęcie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2017 rok.
 • 19.Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
 • 20.Informacja o stanie środowiska na obszarze województwa śląskiego za 2015 rok.
 • 21.Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Rybnika za lata 2014-2015.
 • 22.Zniesienie formy ochrony przyrody dla czterech drzew oraz uznania pięciu drzew za pomniki przyrody.
 • 23.Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z miastem Żory na wspólną realizację zadania publicznego w zakresie budowy odcinka Drogi Regionalnej Racibórz-Pszczyna etap II.
 • 24.Zmiana w Statucie Dzielnicy Smolna.
 • 25.Przyjęcie zasad głosowania nad odwołaniem Przewodniczącego Rady Miasta.
 • 26.Powołanie Komisji Skrutacyjnej w celu odwołania Przewodniczącego Rady Miasta.
 • 27.Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 • 28.Zakończenie sesji.
Opublikował