Sesja
XXX (Kadencja: 2014-2018)
Dnia
12-01-2017 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 • 3.Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 • 4.Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2016 roku.
 • 5.Przystąpienie Miasta Rybnika do Stowarzyszenia Biznes - Nauka - Samorząd ,,Pro Silesia" z siedzibą w Katowicach.
 • 6.Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2017 rok.
 • 7.Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
 • 8.Aktualizacja "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Rybnika".
 • 9.Zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminnych oraz ich wydzierżawiania.
 • 10.Zbycie nieruchomości.
 • 11.Wydzierżawienie nieruchomości.
 • 12.Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
 • 13.Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Chodkiewicza (MPZP 39).
 • 14.Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy obszary w rejonie ulic Łącznej, Parkowej i Górnośląskiej (MPZP 40).
 • 15.Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej sześć obszarów w rejonie ulic Spółdzielczej, Żołędziowej, Komisji Edukacji Narodowej, Niepodległości, Granicznej i Gruntowej (MPZP 41).
 • 16.Ustalenie opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Rybnik.
 • 17.Podział środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2017.
 • 18.Zmiana uchwały nr 406/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zespołowi Obsługi Placówek Oświatowych.
 • 19.Zmiana uchwały nr 404/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych.
 • 20.Zmiana „Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017” .
 • 21.Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.
 • 22.Nadanie statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku.
 • 23.Regulamin przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku.
 • 24.Rozpatrzenie petycji Stowarzyszenia Rybnicki Alarm Smogowy z siedzibą w Rybniku.
 • 25.Rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Rybnika.
 • 26.Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 • 27.Zakończenie sesji.
Opublikował