Sesja
XXXI (Kadencja: 2014-2018)
Dnia
16-02-2017 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 • 3.Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 • 4.Przyjęcie „Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla miasta Rybnika”.
 • 5.Założenie VIII Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Rybniku.
 • 6.Projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 • 7.Projekt dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych.
 • 8.Określenie kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenie dokumentów potwierdzających te kryteria postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik.
 • 9.Określenie kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenie dokumentów potwierdzających te kryteria postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik.
 • 10.Zmiany w budżecie Miasta Rybnika na 2017 rok.
 • 11.Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika.
 • 12.Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć terenów w rejonie ulic Wrębowej, Górnośląskiej, Frontowej, Rudzkiej i Sportowej (MPZP 26).
 • 13.Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej sześć terenów w rejonie ulic Dębowej, Nowej, Pod Wałem, Józefa Poniatowskiego, Przemysłowej i Brzezińskiej (MPZP 28).
 • 14.Zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (PWiK).
 • 15.Zmiana Programu wsparcia dla niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Rybnika w dostępie do rehabilitacji na lata 2016 – 2018.
 • 16.Przyjęcie "Programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami dla Miasta Rybnika na lata 2017 - 2020".
 • 17.Ustalenie miesięcznego wynagrodzenia Prezydenta Miasta Rybnika.
 • 18.Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 • 19.Zakończenie sesji.
Opublikował