Sesja
XXXVI (Kadencja: 2014-2018)
Dnia
18-05-2017 r. godz. 16:00

Porządek spotkania:

 • 1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 • 3.Informacja Prezydenta o pracach w mieście.
 • 4.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Miasta Rybnika za 2016 rok.
 • 5.Udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Rybnika za 2016 rok.
 • 6.Odwołanie Skarbnika Miasta Rybnika.
 • 7.Powołanie Skarbnika Miasta Rybnika.
 • 8.Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy ks. Piotra Skargi (MPZP 44).
 • 9.Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rzecznej (MPZP 45).
 • 10.Założenie Spółdzielni Socjalnej "Z IKRĄ" z siedzibą w Rybniku.
 • 11.Ustalenie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Rybnika.
 • 12.Nadanie statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku.
 • 13.Wniesienie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. Nr NPII.4131.1.259.2017.
 • 14.Wnioski, oświadczenia, interpelacje i pytania radnych.
 • 15.Zakończenie sesji.
Opublikował